Facebook Twitter Arama

YENİŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Pınar Ayşe ERCAN
Yazı İşleri Müdürü
pinar.ercan@bursa-yenisehir.bel.tr
Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlukları
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Servislerden gelen yazıları kaydederek zimmet veya posta yoluyla ilgili kişi ve kurumlara göndermek.
 • Haftada bir yapılan encümen toplantılarında alınan encümen kararlarını encümen karar defterine kaydetmek ve ilgililerine tebliğ etmek.
 • Ayda bir yapılan meclis toplantılarının gündemini belediye meclis üyelerine tebliğ etmek, ilan tahtasına asılmasını ve yerel gazetede yayınlanmasını sağlamak için gerekli evrakları hazırlamak.
 • Meclis karar tutanaklarını ve alınan meclis kararlarını yazmak, alınan kararların bir nüshasını Kaymakamlık Makamına göndermek ve halka duyurmak.
 • Belediye personeli özlük ve sicil dosyasını tutmak.
 • Belediyemizde işe alınacak olan memur ve işçi personelin atama nakil ve emeklilik işlemlerini yapmak.
 • Belediyemiz personelinin izin, hastalık ve diğer özlük işlemlerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütmek.
 • Memur ve işçi disiplin kurulu yazışma, karar ve tutanak işlemlerini yapmak.
 • Belediye personelinin, yakınlarının günlük muayene istek formlarını ve memur personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının sağlık karnelerini düzenlemek.
 • İnsan Kaynakları ile ilgili işleri gerçekleştirmek.
 • Personel Eğitimlerini organize etmek.