Facebook Twitter Arama

MALİ HİZMETLER

Tuncay FİLİZ
Mali Hizmetler Müdürü
tuncay.filiz@bursa-yenisehir.bel.tr
Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlukları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ,Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ,5393 Sayılı Belediye Kanunu ile diğer yasalara göre hizmet üretir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu 60. maddesi gereği;

 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerinin tahakkuk ettirmek gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas olarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.