Facebook Twitter Arama

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
spor@bursa-yenisehir.bel.tr
Ramazan Ceyhan ORUÇ
İşletme Müdürü
İşletme Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlukları

 • Belediye sınırları içerisinde (gerektiğinde dışında) sportif faaliyetler düzenlemek, spor tesislerinin kontrol ve düzenini sağlamak, ilçede olmayan spor dallarını araştırmak, gerektiğinde aktif hale getirmek, amaç ve hedefler doğrultusunda yeni spor tesisleri kurmak ve geliştirmek.
 • İşletmenin amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedefleri belirlemek, hedeflere ulaşmak için tahminlerde bulunmak, çalışma programı hazırlamak.
 • Sorumlu olduğu müdürlüğün kadro yapısını incelemek, gerekiyorsa geliştirmek için önerilerde bulunmak.
 • Personeline görev yetki ve sorumluluklar paylaştırmak; görev, yetki ve sorumluluklarda çatışmaları önlemek, etkili çalışma ilişkileri kurmak.
 • Personel görevlerini basitleştirici ve verimliliği arttırıcı faaliyetlerde bulunup, iş akışlarını tespit etmek.
 • Personelini uyum içinde çalıştırmak.
 • İşletme Müdürlüğü yönetmeliğinde sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmak.
 • İşletme ile diğer müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 • Birimi ile ilgili, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme konularında; seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek, katılmak, yayınlar yapmak, gerektiğinde bu konularda bölgesel ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışma yapmak.
 • Farklı spor dallarında, sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa Turnuvalar düzenlemek.
 • Biriminde kalite sisteminin uygulanmasını temin ve takip etmek.
 • Birimi ile ilgili varsa yıllık yatırım programı teklifini hazırlayarak Belediye Başkanına sunmak.
 • Birim görev alanına giren konularla ilgili dönemler halinde istatistikî çalışmalar yaparak Belediye Başkanına sunmak.
 • Birimi ilgilendiren mevzuatı takip etmek, yapılan değişiklikleri bağlı olduğu üst birime bildirmek.
 • Yetki ve sorunlulukları dahilinde verilecek diğer görevlere ilişkin yapacağı iş ve işlemlerde kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, tasarruf tedbirlerini etkin bir şekilde uygulamak ve bu hususlara azami dikkat etmek.
 • Görevlerini şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışı ile yapmak.