Facebook Twitter Arama

YAPI-YAPI KULLANMA RUHSATI MÜRACAATINDA VE İNŞAAT AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Mal sahibi veya kanuni vekillerince hazırlanmış müracaat dilekçesi.
 2. İmar durum belgesi.
 3. Aplikasyon krokisi, harita plan örneği, kırmızı kot tespiti yapılmış kotlu kroki.
 4. Yapı Aplikasyon Projesi.
 5. Ön inceleme mimari proje, mimari proje (6 adet), statik proje ve hesap raporu, dış cephe iş iskele projesi ve hesap raporu, elektrik tesisat projesi(kurum onaylı), Tv-telefon projesi(kurum onaylı), sıhhi tesisat projesi, asansör projesi, kalorifer tesisat proje ve hesap raporu, doğalgaz tesisat projesi(kurum onaylı), ısı yalıtım proje ve hesap raporu, Isı kaybı proje ve hesap raporu, gürültüye karşı korunma proje ve raporu, peyzaj projesi (30 m² ve üzeri bahçesi olanlar) 5' er takım, zemin etüd raporu (2 adet).
 6. Yapı müteahhitliği inşaat yapım sözleşmesi (noter onaylı).
 7. Şantiye şefliği sözleşmesi.
 8. Proje müellifleri, şantiye şefi, müteahhit ve fenni mesuller: mesleki kısıtlılığı olmadığına dair taahhütname( Pln. Alanlar İmar Yön. ek 1 - form 1, 2, 3, 4, 5, 6; ek-8 form 17).
 9. Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma ve kabul belgesi.
 10. Yapı denetim sözleşmesi ve hizmet bedeli makbuzu.
 11. Yapı denetim şirketine ait: yibf, taahhütname, izin belgesi sureti, imza sirküleri, denetçi ve kontrol eleman belgeleri, proje kontrol formları.
 12. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına devri yapılan ana arterlerin yol katılım bedeli için B.B.B.B, Ulaşım Daire Başkanlığı, Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürlüğünden ilgili yazı getirilecek.
 13. Kat veya daire karşılığı arsa vaadi sözleşmelerindeki tarih, proje ön inceleme tarihinden sonraki tarih olacak ve mal sahiplerine verilecek bağımsız bölümlerin kat planları sözleşmeye eklenecek.
 14. Karayolu kenarında yapılacak olan Akaryakıt ve LPG İstasyonları için B.B.B.B UKOME(Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) den Geçiş Yolu İzin Belgesi; diğer tesisler için Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünden Geçiş Yolu İzin Belgesi görüşü istenecek.
 15. İnşaat harcı, diğer harç, ücretler ve katılım bedelleri.
LİSTE PDF
KIRSAL YERLEŞME ALANLARI İÇERİSİNDE KALAN YAPILARDA GEREKLİ EVRAKLAR

Yapılaşma Koşulları Durum Belgesi Taleplerinde Gerekli Evraklar;

 1. Dilekçe.
 2. Aplikasyon Krokisi.
 3. Harita Plan Örneği.
İnşaat İzinlerinde Gerekli Evraklar;
 1. Dilekçe, Harita Plan Örneği, Aplikasyon Krokisi, Kimlik Fotokopisi, İkametgâh, Yapılaşma Koşullarını Durum Belgesi, Kotlu Kroki.
 2. İlgili parselle ait etüt ve proje hazırlanacak, (idare kontrol ve onayı).
  1. Mimarı proje.
  2. Statik proje ve Hesap Çıktısı.
  3. Tesisat projesi (Elektrik ve Sıhhi Tesisat).
  4. Gözlemsel Etüdü.
  5. Harita Evrakları.
 3. Proje müellifi taahhütnamesi ve fenni mesul taahhütnamesi
 4. Hisseli Tapularda Noter Muvafakat namesi
Tip Projelerde İzinlerinde Gerekli Evraklar;
 1. Dilekçe, Harita Plan Örneği, Aplikasyon Krokisi, Kimlik Fotokopisi, İkametgah, Yapılaşma Koşullarını Durum Belgesi, Kotlu Kroki
 2. Parsele Uygun Olan Tip Projenin seçimi ve 3 nüsha olarak çoğaltılması,
 3. Harita evraklarının hazırlanması, Zemin Etütlerinin hazırlanması, Fenni Mesul Taahhütnamelerinin alınması ve projeler üzerine imzalanması
Yapı Kullanma İzinlerinde Gerekli Evraklar(Yapının tamamlanmasına müteakip)
 1. Dilekçe
 2. Teknik Rapor (Fenni Mesullerden)
 3. Mahallinde Tetkik kontrollerin yapılması
 4. SGK ilişik kesme yazısı
LİSTE PDF
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Mal sahibi veya kanuni vekillerince hazırlanmış müracaat dilekçesi.
 2. Fenni mesullerin veya yapı denetim kuruluşlarının yapının ruhsat eki projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını, mevzuata uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirten rapor. (İş Bitirme Tutanağı).
 3. Yetki belgesi haiz mimar, mühendis veya kuruluşlarca tanzim edilen Enerji Kimlik Belgesi.
 4. Yapıya ilişkin fotoğraflar.
 5. UKOME (Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü) borcu yoktur yazısı. (31.04.2014tarihinden sonra ruhsat almış yapılar için).
 6. Sigorta Prim borcu yoktur yazısı.
 7. Asansör tescil belgesi.
 8. ÇED Raporu.
LİSTE PDF
YANAN VE YIKILAN YAPILAR FORMU MÜRACAATINDA GEREKLİ BELGELER
 1. Mal sahibi ve kanuni vekillerince hazırlanmış müracaat dilekçesi. (Tüzel kişi ise imza sirküleri, şirket kaşe imza).
 2. Riskli yapı tespit raporu inceleme formu, (6306 Sayılı Kanun Kapsamında olanlar için).
 3. Su, Elektrik, Doğalgaz, Telefon, İnternet ilişik kesme yazısı.
 4. Müteahhitten istenen belgeler:
  1. Yapı müteahhidi yetki belge numarası aktif olduğuna dair güncel YAMBİS internet çıktısı
  2. Ticaret Odası Kaydı. (Güncel Tarihli)
  3. Vergi Dairesi Kaydı.
  4. Mal sahibi ile arasında yapılan noter onaylı sözleşme
  5. İmza Sirküleri.
  6. Yıkım konusunda Taahhütname
 5. Yıkım sorumlusu statik fenni mesulün: a) Diploma fotokopisi b) Nüfus Cüzdanı Sureti c) Yıkım Sorumluluğuna dair taahhütnamesi, d- İkametgah, e- Meslek odası kayıt belgesi, güncel, f- İmza sirküleri
 6. İnşaat Yıkıntı Atığı ve Hafriyat Taşıma ve Kabul Belgesi.
 7. İnşaat Yıkıntı Atığı ve Hafriyat hesabı. (Statik fenni mesul tarafından hazırlanmalı)
 8. Yıkımı yapılacak binanın ikamet edenlerin tahliyesi ve nüfus kayıtlarının alınmış olması.
LİSTE PDF