Facebook Twitter Arama

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oğuz ÇELEBİ
Fen İşleri Müdürü
oguz.celebi@bursa-yenisehir.bel.tr

Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlukları
 • Belediyece yapılması planlanan yol, tretuvar, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı, içme suyu hattı, bina, spor alanları, park ve çocuk oyun alanları, çevre düzenleme işlerini projelendirmek yada projelerini yaptırmak, bunların yaklaşık maliyetlerini çıkartmak, ihale sonrası kontrol ve denetimlerini yapmak, ödeme evraklarını hazırlamak, geçici ve kesin kabullerini yapmak
 • İmar uygulaması sonucu oluşan yeni yolları açmak, var olan yolların ve tretuvarların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu şebekelerini yapmak veya yaptırmak
 • İş makineleri ile yeni açılan yolların kazı ve dolgularının yapılması, çıkan nebati toprak ile yapılan park, bahçe gibi yeşil alanların toprak dolgularının yapılması
 • Mevcut hizmet binaları, tesisler, kanalizasyon, atık su, içme suyu hatlarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak
 • Belde sınırlarımız içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile park ve bahçelerin, sosyal ve kültürel faaliyet alanlarının aydınlatılmasını sağlamak ve düzenlemeler yapmak
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi ile; İmar Kanununa veya proje ve eklerine aykırı kaçak binalara ait Encümenin yıkım kararı üzerine, binaları yıkmak veya yıktırmak
 • İmar Kanun'unun ilgili maddelerine göre tehlikeli derecede yıkılacak binalar için mail-i inhidam kararı alınması üzerine; yıkılması ya da yıktırılması, tescilli yapılarda çevre emniyetinin alınması
 • Sınırlarımız içerisinde bulunan eğitim ve öğretim kurumları, sağlık kurumları ve diğer kamu kurumlarının talepleri halinde, Meclis Kararı ile tamir ve tadilleri ile ayni yardımlarda bulunmak
 • Mahalle muhtarlarının muhtarlık binaları yapımında yahut iç donanımlarında yardımcı olmak
 • Muhtaç vatandaşlarımıza barınacakları yerler tesis etmek, ev tamirlerini yapmak, ayni yardımlarda bulunmak
 • Belediye Meclisinin takdir ettiği bedel üzerinden, iş makinelerini kiraya vermek, vatandaşlarımızın mülkiyetlerindeki binalarda tamir ve tadilatlar yapmaları sonucu çıkan inşaat atıkları ve molozları kaldırmak
 • Tabi afetler dolayısıyla oluşturulacak olan afet kriz merkezi ile sağlanacak koordinasyon sonucu iş makine ve ekipmanlarının bilfiil çalışmalara katılmasını sağlamak
 • İlçe Trafik Komisyonu kararları doğrultusunda belediye sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda yolları trafiğe açmak, kapatmak, cepler ihdas etmek, sinyalizasyon, trafik işaretleri ve hız kesici montajı yapmak
 • Kış mevsiminde kar yağışı esnasında iş makine ve ekipmanları ile kar mücadelesi yapmak, yollardaki buzlanmayı önlemek amacı ile tuz ve solüsyon uygulamak suretiyle trafiğe açık kalmasını sağlamak
İhale Servisi
 • Yaklaşık maliyeti 53.261-TL’ yi geçen alımların özelliğine göre açık ihale, belli istekliler arasında açık ihale veya pazarlık usulüne göre temini
 • Birimler tarafından teknik şartnamesi, uygulama projesi ve yaklaşık maliyeti tespit edilerek Servisimize gelen ihale dosyalarına Kamu İhale Kurumundan İhale Kayıt Numarası alınması,Onay belgesinin düzenlenmesi
 • İhale dökümanının ( idari şartname, sözleşme tasarısı, standart formlar, genel şartname) hazırlanması
 • İhale İlanının hazırlanması
 • İhale ilanının yaklaşık maliyete göre Kamu İhale Bülteni ve/veya yerel gazetelerde yayınlatılması
 • İhale Komisyonu ve Muayene ve Kabul Komisyonunun kurulması ve ihale işlem dosyasıyla birlikte komisyon üyelerine tebliği
 • İsteklilere belirlenen bedel karşılığı satılacak ihale dosyalarının hazırlanması ve talep edenlere tutanak karşılığı satılması
 • İsteklilerden teklif zarflarının tutanakla teslim alınması,
 • İhale saatinde komisyonun toplanması, teslim alınan teklif zarflarının açılması, teklif edilen fiyatların ilan edilmesi, belgelerin incelenerek tekliflerin değerlendirilmesi
 • İhale Komisyonu Kararının alınarak yazılması
 • İsteklilerden birinci ve ikincinin dışındakilere geçici teminatlarının iadesi
 • İsteklilere kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
 • Üzerinde ihale kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi
 • Kesin teminat ve diğer belgeler alınarak sözleşmenin imzalanması
 • Taraflarca imzalanan sözleşmenin yükleniciye tebliği
 • Sözleşme bilgilerinin internet yoluyla Kamu İhale Kurumuna gönderilmesi