İMAR UYGULAMALARI
# PLAN ADI DOP E. KAR. DÜZ. HAR. İM. PAR. KA. PAR.
1 12.03.2024  15:00

PARSELASYON PLANI ASKI İLANI

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 164 ada 9 parsel ve 823 ada 6 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre hazırlanan parselasyon planı ve eki teknik dosya, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Ek 3'üncü maddesi gereği Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Makamının 29.02.2024 tarih ve 60831 sayılı Olur'u ile onaylanmış olup, söz konusu parselasyon planı ve eki teknik dosyanın, İmar Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereği Belediyemizce ilan edilerek ilan süresi sonunda ilan tutanakları ve varsa itiraz dilekçeleri ile birlikte gönderilmesi istenmektedir.

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 164 ada 9 parsel ve 823 ada 6 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre hazırlanan parselasyon planı.

Dop Hesabı

Düzenleme Sınırı-Haritası

Makam Oluru

Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu

Parselasyon Planı

Tescile Esas Dağıtım-Cetveli