ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
 


Metin ESMER
Metin ESMER  Zabıta Amiri
metin.esmer@bursa-yenisehir.bel.tr

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını ve Yenişehir Belediyesi yetki alanı içerisindeki zabıta hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamaktır,

(2) Bu yönetmelik, Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü emrinde çalışan personellerin görev, yetki ve sorumlulukları ile bu personellerin çalışma usul ve işleyişinin esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve 51'inci maddesine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Belediye: Yenişehir Belediyesi'ni,

 2. Belediye Sınırı: Yenişehir Belediyesi sınırlarını,

 3. Belediye Başkanlığı: Yenişehir Belediye Başkanlığı'nı

 4. Belediye Meclisi: Yenişehir Belediye Meclisi'ni,

 5. Belediye Encümeni: Yenişehir Belediye Encümeni'ni,

 6. Zabıta Müdürlüğü: Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü,

 7. Belediye Zabıtası: Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi 2

 8. gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulayan personeli,

 9. Belediye Zabıta Personeli: Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memuru personelini,

 10. Diğer Personel: Zabıta Müdürlüğünde ek olarak görevlendirilen yardımcı personeli ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 4 – (1) Zabıta Müdürlüğü çalışmalarında;

 1. Karar alma, uygulama ve eylemlerde saydamlık,

 2. Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

 3. Hesap verebilirlik,

 4. Kurum içi yönetimde ve kenti ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 5. Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

 6. Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

 7. Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, Temel ilkeleri esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat Yapısı, Bağlılık, Görev Alanı ve Çalışma Düzeni

Kuruluş

MADDE 5 – (1) Belediye zabıta teşkilatı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir,

(2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir,

(3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir,

(4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar. 3

Teşkilat ve unvanlar

MADDE 6 – (1) Zabıta Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

 1. Zabıta Müdürü

 2. Merkez Amirliği

 3. Ruhsat ve Kalem Bürosu

 4. Seyyar ve Motorize Denetim Ekipleri

(2) Zabıta Müdürlüğü emrinde görev yapacak amirlik ve komiserliklerin ihtiyaca göre sayısını belirleme usulü, Zabıta Müdürünün teklifi Belediye Başkanının Onayı ile yapılır.

(3) Zabıta Müdürlüğünün unvanları aşağıda belirtilen şekildedir;

 1. Zabıta Müdürü,

 2. Zabıta Amiri,

 3. Zabıta Komiseri,

 4. Zabıta Memuru,

 5. Diğer/yardımcı personel.

Bağlılık

MADDE 7 – Belediye zabıtası, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince Belediye Başkanlığına bağlıdır. Belediye Başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan Yardımcısına devredebilir. Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumda Belediye Başkanlığına bilgi verilir.

Görev alanı

MADDE 8 – (1) Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, komisyon çalışmaları veya bireysel görevlendirmeler hariç olmak üzere Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir.

Çalışma düzeni

MADDE 9 – (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, günün yirmidört saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101'inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının 4

en yüksek dereceli amirinin teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır,

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş,48 saat istirahat veya 12 saat iş, 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dahilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

(3) Zabıta Müdürünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile Zabıta Müdürlüğünde görev yapan personele ait aylık nöbet listesi, her ayın son haftası hazırlanır ve ilan tahtasına asılarak personele duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Kültür Faaliyetleri ile Personelin Hak ve Yükümlülükleri

Eğitim

MADDE 10 – (1) Zabıta Müdürü belediye zabıta personelinin genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve verimliliklerini arttırmak, hizmete yatkınlıklarını sağlamak, geliştirmek, gelişen şartların gerekli kıldığı alanlardaki görgülerini arttırmak ve daha üst kadrolara hazırlamak amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.

(2) Ayrıca zabıta personelinin temel ve teknik eğitimleri, gerektiğinde eğitim merkezi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri veya ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak gerçekleştirebilir.

Spor

MADDE 11 – (1) Zabıta personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

(2) Zabıta personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden ücretsiz olarak yararlanılır. 5

Zabıta teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve zabıta spor müsabakalarına katılma imkânı sağlanır.

Yemek

MADDE 12 – (1) Zabıta personeline bir öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 Sayılı Kanunun 212'nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.

Ġzin hakkı

MADDE 13 – (1) Zabıta personellerinin izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın işleyiş düzenini aksatmamak kaydı ile verilir. Zabıta Müdürlüğü personeline ait izin planlaması yıllık olarak zabıta müdürü tarafından yapılırak yılın ilk ayı personelle ilgili birime gönderilir.

Ödüllendirme

MADDE 14 – (1) Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren zabıta personeline, başarı ve yararlığının derecesine göre yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

Geçici Görevlendirme

MADDE 15 – (1) Zorunlu hallerde, belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personel zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilir,

(2) Geçici görev süresi bir yıl içinde altı ayı geçemez.

Belediye zabıta görevlilerine baĢka hizmet verilmesi

MADDE 16 – (1) Belediye zabıta görevlilerine zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemez. Ancak, olağanüstü hallerde mülki amir veya belediye başkanının emri ile geçici olarak hizmetin gerektirdiği başka görevler de verilebilir.

Başka bir belediyede görev alma

MADDE 17 – (1) Belediyede görevli zabıta amir ve memuru, atamaya yetkili amirin muvafakati ve memurun kabul etmesi ile 15.01.1974 tarihli 7/7753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinde belirtilen ilkelere uyulması şartıyla başka bir belediyede geçici olarak görevlendirilebilir. 6

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Zabıta Müdürlüğü’nün Temel Görevi

Madde 18 – (1) 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. maddesine göre; Belediye sınırları içinde ilçenin düzenini ve ilçe halkının sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacağı kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, bu kapsamda oluşan belediye suçlarını takip etmek ve gerekli kanuni işlemleri yürütmek.

(2) 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 10, 11 ve 12 maddelerinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları kapsamaktadır.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Müdürün görevleri aşağıdaki gibidir:

 1. Müdür, 18'inci maddede belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, başkanlık makamı ile başkanın görevlendirdiği başkan yardımcısına karşı sorumludur.

 2. Müdürlüğü temsil eder.

 3. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

 4. Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

 5. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

 6. Personeli arasında yazılı veya sözlü görev dağılımı yapar.

 7. Personeline sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek motivasyonlarını sağlar.

 8. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

 9. Zabıta teşkilatının daha verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla kolluk kuvvetleri ve benzeri birimlerle sürekli bilgi alışverişinde bulunarak incelemeler yapar ve bu konularda ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlar.

 10. Müdürlüğün performans programı, yıllık faaliyet raporu ve bütçenin hazırlanmasını sağlar.

(2) Müdürün yetkileri aşağıdaki gibidir:

 1. Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve zabıta personelinin amiridir.

 2. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için gereken kararları ve tedbirleri almak ve uygulatmak. 7

 3. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.

 4. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1’inci derece imza yetkisi.

 5. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu başkan yardımcısı ile başkanlık makamına önerilerde bulunmak.

(3) Müdür, 657 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Amirin ve Komiserin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Amirin ve komiserin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1. Müdür tarafından kendisine verilen görevleri mevzuat esaslarına göre yapar veya yaptırır.

 2. İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını vaktinde bitirilmesini sağlar.

 3. Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır.

 4. Ekiplere ait iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur.

 5. Ruhsat ve Kalem bürosundaki görevlerin yerine getirilmesi adına müdürün gözetiminde gerekli çalışmaları yürütür.

 6. Bu yönetmelikte belirlenen müdürlük görevlerinden kendisine tevdi edilenleri yerine getirir.

(2) Amir ve Komiser, 657 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Ruhsat ve Kalem Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 21 – (1) Ruhsat Bürosunda görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Görev itibarı ile müdüre ve merkez amirliğine bağlı olarak görev yapar,

 2. Müdürlüğe gelen her türlü evrakın kaydını yapar, müdüre havale ettirir, gereği için ilgili ekiplere verilmek üzere evrak zimmet çizelgesine kaydeder ve zimmetler,

 3. Giden evrakları giden evrak defterine kaydeder ve müdürlükte kalan paraflı suretini ve eklerini ilgili giden evrak dosyasında dizi pusulasına kaydını yaparak dosyalar,

 4. Gelişmeleri takip ederek kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuata göre işlem yapar,

 5. Kayıtların düzgün tutulmasına özen gösterir,

 6. Gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapar, 8

 7. Gelen dilekçe, ileti ve e-maillerincevaplanmasını sağlar,

 8. Ekipler tarafından tanzim edilen tutanakların encümene takdimi hususunda gerekli yazışmaları yapar,

 9. Üst amir tarafından verilen emirleri yasal çerçevede yerine getirir,

 10. Kurum hedeflerine uygun olarak görev yapar,

 11. Yaşanan aksaklıklarda durumu hemen üst amirine ve müdüre bildirir,

 12. Üst makamların verdiği diğer iş ve işlemleri yapar,

 13. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatlarını alır, değerlendirir ve usulüne uygun olarak ruhsatlandırmaçalışmasını yapar. Gerekli durumlarda bizzat denetim, kontrol ve mühürleme faaliyetine katılır,

 14. İlçe genelinde bulunan işyerlerinin ruhsat denetimini ve kontrolünü yapar veya denetim ekipleri vasıtasıyla yaptırır.

 15. Ruhsatsız umuma açık işyerlerini mühürler ve üst amirlerine bildirir,

 16. Mühürleme ve mühür fekki işlemlerini yapar ve takip eder/ettirir, sonuçlarını izler,

 17. Encümen ya da meclise sunulacak olan yazıların takip ve koordinasyonunu sağlar. Bu konuda merkez amiri ve zabıta müdürüyle koordineli çalışma yürütür.

 18. Ruhsat Personeli ilgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.

(2) Kalem Bürosunda görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Gelen evrakların kayıt ișlemini yapmak ve ilgili ekiplere havale ve teslimini Müdür veya Amirin onayı ile sağlamak.

 2. Sonuçlanan evrakların dosya ve arșivlenmesini yapmak,

 3. Yazıșmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla kayda giren tüm evrakların takibini yapmak,

 4. Tamimler ve çoklu olarak birden fazla birime gönderilen evrakların takibini yapmak, yasal süre içerisinde cevaplanmasını sağlamak,

 5. Personelin senelik izin, istirahat, mazeret izni, ücretsiz, evlilik, doğum izin ișlemlerini takip etmek ve yürütmek,

 6. Personelle ilgili tüm yazıșmaları yapmak,

 7. Zabıta Merkez Amirliği ile ilgili iș ve ișlemleri ortaklașa yürütmek,

 8. Bütçe ve performans programlarını olușturmak, Faaliyet programını hazırlamak,

 9. Personelin eğitim ve geliștirilmesi ile iș ve ișlemleri yürütmek,

 10. Müdürlük demirbaș ve tüketim malzemelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak,

 11. Temini sağlanan mal ve malzemelerin Tașınır İșlem Fișleri ile kayıt altında tutmak, 9

 12. Ayniyat ile ilgili evraklarda gerekli tüm görevleri yürütmek,

 13. Yazılı ve sesli ilanları zamanında yapmak,

 14. Belediye adına Müdürlüğe havale edilen İcra Müdürlüğü veya Mahkelemerce talep edilen tellaliye isteklerini yerine getirmek,

 15. Belediye içerisinde müdürlükler arası yazışmalarda giden evrak, elektronik ortamda veya iç yazışma ile gönderir.

 16. Alınan kararların ilgililerine tebliği konusunda gerekli ișlem ve yazıșmaların yapılarak, takibi için ilgili Müdürlüğe bildirilmesi,

 17. Müdürlük tarafından hazırlanan evraklarda, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik dikkate alır.

 18. Müdürlüğe ait genel arșivi düzenleme ve takibini yapmak,

 19. Araç, gereç ve telsiz alımlarının temini, zimmetlerinin tutulması ve tamirini yaptırmak,

 20. Sarf malzemelerin ( büro malzemeleri dâhil ) teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak,

 21. Belediye zabıtasının memur giyim kușam teminini ile ilgili malzemelerin talebini yapıp hak sahiplerine imza karșılığı dağıtımını sağlamak,

 22. Yeni çıkan ve mevcut kanun, genelge ve yönetmeliklerindeki değișiklikleri takip etmek ve ilgili personellerin bilgilendirilmesini sağlar,

 23. Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında pazar evraklarını takip eder, dosyalanmasını sağlar ve gerekli yazışmaları yapar,

 24. Alınan kararların ilgililerine tebliği konusunda gerekli ișlem ve yazıșmaların yapılarak, takibi için ilgili Müdürlüğe bildirilmesi,

 25. 1608 ve 5326 Sayılı Kanunlar ile Belediyemiz emir ve yasaklarına aykırı davrananlar hakkında düzenlenen tutanakların kaydedilmesi, alınacak kararlar için gerekli yazıșmaların ilgili birimlere yapılması, maktu ceza ișlemlerinin takibinin yapılmasını ve sicillerinin tutulmasını sağlamak,

 26. Ölçü ve Ayar Memurluğu ile ilgili iş ve işlemleri yaparak mühürleme yapılacak terazi beyanlarının alınmasını sağlar,

 27. Kalem Bürosu Personeli ilgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 22 – (1) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1. Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar. 10

 2. Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.

 3. Personel iş ve işlemlerden üstlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

 4. Personel, görev tanımında yer almayan ancak üstleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

 5. Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir.

 6. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır.

 7. Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar.

 8. İş bölüşümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır.

 9. Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır.

 10. Faaliyeti için üstlerince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar.

 11. Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir.

 12. Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.

 13. Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz.

 14. Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

 15. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

 16. Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.

 17. Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.

 18. Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir.

 19. Zabıta hizmet araçları ile zabıta teçhizatlarının düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlar.

 20. Personele verilen zabıta üniformasını düzgün, temiz ve eksiksiz olarak taşır; kişisel görünümüne dikkat eder.

(2) Personel 657 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur. 11

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin Alınması

MADDE 23 – (1) Müdürlüğün tüm personeline verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler elektronik ve/veya fiziksel ortamda kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

MADDE 24 – (1) Müdürlükteki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 25 – (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İş Birliği

MADDE 26 – (1) Müdürlük birimleri arasındaki iş birliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

Koordinasyon

MADDE 27 – (1) Personel arasındaki iş birliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğün yazışmaları başkanın veya yetki verdiği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları müdürün imzası ile de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır. 12

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Denetim ve Disiplin Hükümleri

MADDE 28 – (1) Müdürün denetim ve disiplin yetkileri aşağıdaki gibidir:

a) Müdür, tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

b) Müdür, 1’inci disiplin amiri olarak ilgili disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(2) Müdürlükte çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan özlük dosyası tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin (m) bendi gereği belediye meclisinin kabulü ve Belediye web sitesinde yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu yönetmelik hükümleri, Yenişehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

B.Yenişehir Belediye Başkanlığı Zabıta  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.