TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Erdoğan ÇETİN
Erdoğan ÇETİN  Temizlik İşleri Müdürü
erdogan.cetin@bursa-yenisehir.bel.tr

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCi BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

 1. Belediye: Yenişehir Belediyesini,

 2. Başkanlık: Yenişehir Belediye Başkanlığını,

 3. Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

 4. Personel: Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli tüm personelleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5- Temizlik İşleri Müdürlüğü, Müdür ve Büro ve Kontrol Birimi ve yeteri kadar temizlik işleri personelinden oluşmaktadır.

Bağlılık

MADDE 6- Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7 – Temizlik İşleri Müdürlüğü; Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip

ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar

çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve talimatları doğrultusunda; Yenişehir Belediye’si

yetki sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için çöp toplama

işlemlerinin aksatmaksızın yürütülmesini sağlamaktan, Pazaryerlerinin süpürülmesi ve

temizlenmesinden, kâğıt, cam, metal ve plastik gibi atıkların usulüne uygun toplanmasından,

katı atık ve tıbbi atıkların toplanmasından, çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları takip

etmekten, tüm mahallelerdeki meydan, cadde ve sokakların süpürülmesi, temizlenmesi ve bu

alanlar ile okulların, hastanelerin, camilerin ve iş yerlerinin çöplerinin toplanması, çöp alım

yerlerinin temizliği ile bu çöplerin çöp döküm sahasına usulüne uygun taşınmasından, gerekli

görülen yerlerin yıkanmasından, çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmaktan, Yenişehir

halkının çevreye duyarlı davranmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilendirme

çalışmalarını yapmaktan, halkın sağlık ve huzurunu sağlamak için, çevre bilincini geliştirici

çalışmalar yapmaktan, atıkların kaynağında azaltılmasından sorumludur.

Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi

altında ilgili mer’i mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında:

Temizlik işleri Biriminin Görevleri:

MADDE 8

 1. Belediye sınırlan içerisinde temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi ve

sonuçlandırılmasını sağlamak,

 1. Belediye sınırları içerisindeki çöplerin toplanması, Çöp toplama alanlarına nakledilmesi,

cadde ve sokakların süpürülmesi, gerekli görülen yerlerin yıkanması işlerinin yapılması

ve/veya yüklenici firmalara yaptırılması, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programının

belirlenmesi, işlerin bu plan dâhilinde yapılmasını, kontrol ve takibinin yapılarak,

sonuçlandırılmasını sağlamak,

 1. Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması, ihale iş ve

işlemlerinin takip edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve

şartnamelere uygun yapıldığının kontrol ve takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

 1. Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimin sağlanması, gerekli bilgi ve belgelerin

zamanında temin edilmesini sağlamak,

 1. Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve cadde ve sokakların

süpürülüp temizlenmesi çalışmalarının istenen verimlilikte ve belirlenen programa uygun

yapılmasını kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 1. İlçe içerisindeki pazaryerlerinin temizlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip

ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları, evler, işyerleri ve pazaryerinin çöplerinin toplanması

çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini, kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını

sağlamak,

 1. Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek

şekilde yapılması için gerekli programlama işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip ederek

sonuçlandırılmasını sağlamak,

 1. İlçenin doğal güzelliklerini korumak amacıyla, oluşan atıkları ve çöpleri temizleme

çalışmalarının yapılmasının takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 1. Hastane, Sağlık Ocağı ve eczane gibi yerlerin tıbbi atıklarının ilgili mevzuata uygun

olarak toplanmasını sağlamak,

 1. Kurban bayramından sonra Kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılmasını, sağlamak,

 2. Mahalleler dolaşılarak gerekli önlemlerin yerinde tespit edilmesi, önlemlere uygun olarak

temizlik işleri personeli ve/veya yüklenici firmanın icra edeceği işlemlerinin yapılmasını,

kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 1. İhaleye verilerek yapılan temizlik işlerine ilişkin ihale dosyalarının ve hak edişlerinin

hazırlanması,

 1. Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gelen şikâyetler hakkında gerekli araştırmaların

yapılması, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesi,

 1. Çöp konteynerleri ile birimde kullanılmakta olan diğer makine ve araçların bakımının

yapılması, ihtiyaç olması durumunda yenilerinin satın alınması, tamirinin yaptırılması,

İlçedeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile pazar kullanım alanları dâhil tüm

alanların süpürülmesi, temizlenmesi ve devamlı olarak, temiz, tutulmasını sağlamak.

 1. Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için

yöntemler araştırmak ve uygulamak,

 1. Günlük olarak göreve çıkan çöp araçlarının garaja döndüklerinde temizliğinin yapılmasını

ve ilaçlanmasını sağlamak,

 1. Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler

sunmak verilen kararları uygulamak,

 1. Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini

sağlamak.


Personelin Görevleri

MADDE 9 – Bu yönetmeliğin 7 ve 8’nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve

sorumlulukları yerine getirecek personel, ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak Belediye

Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları

belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler aşağıda belirtilen görevleri ifa ederler.

Temizlik İşleri Müdürünün Görevleri

MADDE 10

 1. Belediye Başkanının ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi

ve denetimi altında, mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresini, kadrolar arasında

görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar,

 1. Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar

geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar,

 1. Müdürlüğün işlerini, en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde

sonuçlandırmak üzere planlar,

 1. Stratejik Plana uygun olarak gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde

elindeki kadro, makine ve teçhizatın planlamasını yapar,

 1. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali

Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar,

 1. Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere

eğitim planlamasını yapar ve takip eder,

 1. Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

 2. İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için,

emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte

belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler,

 1. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş

metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol

eder; düzeltilmesi gereken hususlar için öneri ve teklifleri bir üst amirinin görüşüne sunar,

 1. Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde

yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki

yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder,

 1. Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da

Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,

 1. Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve

koordinasyonu sağlar,

 1. Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya ve daha başarılı

olmaya teşvik eder,

 1. Emrinde çalışan personele örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden

düşünerek kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı

anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez,

 1. Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir,

 2. Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur,

 3. Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder,

 4. Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırır, düzeltici ve

ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır,

 1. Bilgi ve veri güvenliği hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,

 2. Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin

biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer’i mevzuata uygun olarak icra

edilmesini denetler ve raporlanmasını sağlar,

 1. Müdürlüğün verimli çalışması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü

teknolojik gelişmeyi takip eder ve uygular,

 1. Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde, harcanmasını

sağlar,

 1. Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin ihale mevzuatı

çerçevesinde yapılmasını sağlar,

 1. Müdürlüğe ait taşınır kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar ve takip

eder.

 1. Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapar, Başkana, Encümene, Meclise teklifler

sunar ve alınan kararların uygulanmasını sağlar,

Büro ve Kontrol Personelinin Görevleri

MADDE 11- Müdürlüğün görev alanına giren aşağıdaki görevler; Müdürlüğe norm kadro ve

Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli

kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür görevleri, mevcut kadroların

sahip oldukları; nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans başarı seviyeleri vb. gibi

yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir

 1. Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını

ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler,

 1. Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların

hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

 1. Üst amirlerin kendisine verdiği işleri en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek

sonuçlandırır,

 1. Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

 2. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bulunduğu pozisyon için öngörülen

vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

 1. İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde

çalışır,

 1. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş

metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet eder,

 1. Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde

yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder

 1. Amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

 2. Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhilinde koordinasyon kurar,

verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

 1. Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa eder,

 2. Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar,

gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder,

 1. Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim

eder. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

 1. Görevine ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,

 2. Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin

talimatlarına göre yerine getirir,

 1. Belediye sınırları içerisindeki çöplerin toplanması, cadde ve sokakların süpürülmesi

işlerinin planlara uygun olarak yapılması için gerekli tedbirleri alır ve takip eder

 1. Temizlik çalışmalarını yürüten personel ve/veya taşeron firma ile Belediye arasındaki

iletişimi sağlar, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında temin eder,

 1. Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak / caddelerin

süpürülüp temizlenmesi çalışmalarının istenen verimlilikte ve belirlenen programa uygun

yapılmasını sağlar ve takip eder

 1. Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gelen şikâyetlerle ilgili gerekli araştırmaları yapar,

 2. İlçe Cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile pazar kullanım alanları dâhil tüm alanların

süpürülmesi, yıkanması ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlar,

 1. Göreve çıkan araçların garaja dönüşlerini takip eder ve temizliğinin yapılmasını ve

ilaçlanmasını sağlar,

 1. Belediye sınırlan içerisinde temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin

yapılmasını sağlar,

 1. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevleri icra eder.

Diğer Personelin Görevleri

Madde 12- Belediye sınırları içersinde çöplerin toplanması, cadde ve sokakların

süpürülerek temizlenmesi işini yerine getirmek amacıyla;

 1. Belediye sınırları içerisindeki çöplerin toplanması, Çöp toplama alanlarına nakledilmesi, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması işlerini üst amirlerinin direktifleri doğrultusunda zamanında ve eksiksiz olarak yapar.

 2. İşi ile ilgili kendisine teslim edilen tüm araç gereç ve malzemeyi sadece görevi ile ilgili olarak kullanır. Temizliğini ve bakımını zamanında yapar.

 3. Müdürlüğün görevleri ile ilgili olarak üst amirlerin kendisine verdiği tüm görevleri eksiksiz ve tam olarak zamanında yerine getirir.

 4. İş sağlığı ve can güvenliği konusunda uyması gereken kurallara eksiksiz ve tam olarak uyar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 13- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat

hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 14- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi doğrultusunda,

Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu yönetmelik hükümlerini Yenişehir Belediye Başkanı yürütür.

B.Yenişehir Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.