STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Necmi AKKUZU
Necmi AKKUZU  Strateji Geliştirme Müdürü
necmi.akkuzu@bursa-yenisehir.bel.tr


STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Yenişehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

Kuruluş

Madde 4- Strateji Geliştirme Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Yenişehir Belediye Meclisinin 03.05.2019 tarih ve 76 Sayılı Kararıyla kurulmuştur.

 

Tanımlar

Madde 5- Bu yönetmelikte geçen:

Belediye      : Yenişehir Belediyesini,

Başkanlık    : Yenişehir Belediye Başkanlığını,

Başkan        : Yenişehir Belediye Başkanını,

Müdürlük    : Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,

Müdür         : Strateji Geliştirme Müdürünü,

Personel      : Strateji Geliştirme Müdürlüğündeki tüm personeli,

Yönetmelik : Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

 

Teşkilat

Madde 6- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

1) Müdürlük

 

Bağlılık

Madde 7- Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğünün Görevleri

Madde 8- Aşağıda belirtilen görevler, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür:

1) Kurumsal verimliliği ve kaliteyi arttırmak amacıyla, ilgili birimlerle koordineli olarak projelerin uygulama nokta­sına getirilmesini sağlamak, bu noktadan sonra projeyi uygulayıcı birimlere devretmek ve uygulamayı takip edip performans ölçütlerine göre değerlendirerek üst yöneticiye sunmak,

2) Belediyenin birimleri arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla görev alanı ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

3) Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlarda kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak,

 

Müdürlük Yetkisi

Madde 9- Strateji Geliştirme Müdürlüğü,  bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa daya­narak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

Madde 10- Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 11- Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

Müdürün Görevleri

a) Strateji Geliştirme Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişi olarak Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,

c) Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

d) Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Disiplin amiri­dir,

e) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,

f) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak,

g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

h) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Hesap İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine vermek,

 

Müdürün Yetkileri

a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütül­mesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulamak,

b) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkilisidir,

c) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve tak­dirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına veya Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

d) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapmak, Müdürlük emrinde görev yapan personelin özlük haklarını takip etmek,

e) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek,

 

Müdürlüğe Bağlı Personeller ve Görevleri

Madde 12-  Müdürlüğe Bağlı Personel ve görevleri aşağıdaki gibidir:

 

Madde 12.1. Stratejik Yönetim ve Planlamadaki Görevler

a) Belediyenin Stratejik Planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, Belediyenin Stratejik Planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

b) Belediyenin Stratejik Planı hazırlamak ve gerektiğinde güncelleştirilmesi için üst yöneticiye teklifte bulunmak, Stratejik Planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

c) Müdürlükler tarafından hazırlanan Müdürlük Birim Faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak,

d) Belediyenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,

e) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

f) Belediyenin görev alanı ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

g)  Belediyenin üstün ve zayıf noktalarını tespit etmek,

h) Belediyenin misyon, vizyon, çalışma temel ilkelerinin belirlenmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek,

ı) Belediyenin orta ve uzun vadeli Stratejik Politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

i) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ile koordineli olarak projeler geliştirmek veya projelerde yer alınması için gerekli çalışmaları yapmak,

Madde 12.2. Performans ve Kalite Geliştirmedeki Görevler

a) Harcama Birimleri tarafından hazırlanan bütçe tekliflerinin birim performans programlarına uygunluğunu Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde denetlemek ve değerlendirmek,

b) Belediyenin yönetimi ile hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, üst yönetime raporlama,

c) Belediye faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere ilişkin sonuçların stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

d) Belediyenin performans ve kalite ölçütlerini belirlemek, belirlenmiş ölçütleri geliştirmek ve birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek,

e) Birim Performans Programını ve Birim Faaliyet Raporunu hazırlama,

 

Madde 12.3. İç Kontrol Veri-Analiz ve Raporlamadaki Görevler

a) Personelin verimlilik ve performansının artırılması için gerekli araştırma çalışmalarını yapmak,

b) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,

c) Belediyenin kurumsal yapısı, işleyişi, hizmetleri, çalışanları hakkında bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, raporlama,

d) Belediyenin performans ve kalite ölçütlerini belirlemek, belirlenmiş ölçütleri geliştirmek ve birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek,

e) Belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini belirlemek, durum analizi yapmak,

f) Başkanlıkça onaylanan kurumsal önceliklere uygun gerekli araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini belirlemek ve gerçekleştirilmek üzere ilgili birimlere iletmek,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin Alınması

Madde 13- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler elden veya EBYS sistemi üzerinden ilgilisine verilir.

 

Görevin Planlanması

Madde 14- Strateji Geliştirme Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürü­tülür.

 

Görevin Yürütülmesi

Madde 15- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

Madde 16- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.

b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

c) Müdürlükler arası iç yazışmalar müdürün veya Belediye Başkanının, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak dış yazışmalar ise Belediye Başkanının imzası ile yürütülür.

d) Görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevli­ye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

e) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

Madde 17- Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdürün parafı ile bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı veya Belediye Başkanının imzası ile yürütülür.

 

Stratejik Planlama Çalışmalarının Koordinasyonu

MADDE 18- Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Stra­teji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına Belediyenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır.

 

Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu

MADDE 19- Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından Belediyenin ilgili diğer birimlerine gönderilir.

            Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde Strateji Geliştirme Mü­dürlüğüne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle Belediye performans programını hazırlar. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen performans programının hazırlık çalışmalarına Belediyenin ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır.

 

 İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ile ilgili Koordinasyon

MADDE 20- Faaliyet raporları, mevzuat doğrultusunda hazırlanır. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim fa­aliyet raporları, Belediye faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak Belediye faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

Madde 21- Müdürlüğe gelen evrakın kontrolü yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 

Arşivleme ve Dosyalama

Madde 22- Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılma­sından arşiv görevlisi veya ilgili personel sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

Denetim ve Disiplin Hükümleri

Madde 23- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 24- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

Madde 25- Bu yönetmelik, Belediye Meclisi tarafından kabulüne müteakip yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 26- Bu yönetmelik hükümleri Yenişehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.