SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oğuz ÇELEBİ
Oğuz ÇELEBİ  Sosyal Yardım İşleri Müdürü
oguz.celebi@bursa-yenisehir.bel.tr

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

 

AMAÇ

Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, yoksunluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, afet mağduru, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelli vatandaşlarımıza bütçe imkanları dahilinde yapılacak olan ayni ve nakdi yardımlara dair usul ve esasları düzenlemektedir.

 

KAPSAM

Madde 2:Bu yönetmelik Belediye sınırları içinde Belediyemizce yapılacak sosyal yardımlar ile bu yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3:Bu yönetmelik 03.05.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10.07.2004 tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

Madde 4: Bu yönetmelikte adı geçen ;

a)Belediye: Yenişehir Belediyesini,

b)Başkan: Yenişehir Belediye Başkanını,

c)Başkanlık: Yenişehir Belediye Başkanlığını,

d)Meclis: Yenişehir Belediye Meclisini,

e)Encümen: Yenişehir Belediye Encümenini,

f)Başkan Yardımcısı: Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısını,

g)Komisyon: Yenişehir Belediyesi Sosyal Yardım Komisyonunu

h)Müdür: Sosyal Yardım İşleri Müdürünü,

ı)Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

i)Personel: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan personelin tümünü,

i)Yönetmelik: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

TEMEL İLKELER 

Madde 5:T.C. Yenişehir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a)Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)Hesap verebilirlik,

d)Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

e)Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

f)Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

 

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, TEŞKİLAT VE BAĞLILIK

 

KURULUŞ

Madde 6:T.C. Yenişehir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,22.02.2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik gereği T.C. Yenişehir Belediye Meclisinin  04.03.2020  tarih ve  23  sayılı  kararı ile kurulmuştur.

 

TEŞKİLAT

Madde 7: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İdari teşkilatı; Müdür, işçi, büro personeli ve diğer personelden oluşur. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışmalarının değişen koşullarda daha etkin ve zamanında yapılmasını sağlamak için müdürün teklifi ve Başkanlığın onayı ile yeni birimler kurabilir veya kurulmuş birimler birleştirilebilir, birimlerin bazı görevleri diğer birimlere verilebilir.

 

BAĞLILIK

Madde 8: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

Müdürlüğün Temel Görevleri:

Madde 9 : T.C. Yenişehir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, T.C. Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın amaçları,prensip ve politikaları ile bağlı bulunan ilgi yürürlükteki mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde,Başkanlık makamının emir ve talimatları doğrultusunda,Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde T.C.Anayasasında yer alan ‘’Sosyal Devlet’’ anlayışı ile çalışmak 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve yetki sorumluluk bölümünde 14. Maddenin (a) ve (b) fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak suretiyle ilçe halkı içinde mağdur,engelli,yaşlı,düşkün,dar gelirli,kimsesiz ,korunmaya muhtaç ve çeşitli afetler nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza belediye imkanları dahilinde her türlü sosyal hizmet ve ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,yardımların tespit ve takibini yapmak.Bu işlemleri bağlı olduğu kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Müdürlük Yetkisi:

Madde 10:Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu:

Madde 11 : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri ile yürürlükteki mevzuatta belirtilen tüm görevleri plan,program,genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam zamanında ,gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu:

Madde 12:  Sosyal Yardım İşleri Müdürünün görevleri aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.

a) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü Başkanlık makamına karşı temsil etmek,

b)  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük Personelinin disiplin amiridir.

c) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenleyerek personelin koordinasyonunu sağlamaktan sorumludur.) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlüklerin koordinasyonunu sağlamak,

d)  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı yasaya bağlı olduğu diğer mevzuat hükümlerine dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen görevleri yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

e) Belediye tarafından gerçekleştirilecek sosyal yardım ihtiyaçlarının, faaliyetlerinin yıllık planını hazırlar, iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasını sağlar.

f) Müdürlük faaliyet raporunu hazırlar.

g) Belediye Stratejik planına uygun olarak yıllık müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

h) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.

ı) Personelin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmasını sağlamak.

i) Birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak vazifenin gerçekleştirilmesini sağlamak.

j)Başkanlığı temsilen toplantılara katılmak.

k)Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan  Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Madde 13: Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. Müdürlüğün görev alanına giren görevler; Müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir.

a) Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Müdürlüğe gelen giden evrak işlemlerini yapmak.

c)Personel izin işlemlerinin takibini yapmak ve ilgili müdürlüklere sunmak.

d)Resmi evrakları, vatandaştan gelen dilekçeleri kayıt altına almak ve Standart Dosya Planına göre evrakları ilgili dosyalarına kaldırmak.

e)Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını gerekli belgelerin düzenlenmesini, arşivlenmesini sağlamak.

f) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin yürürlükteki ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlamak.

g) Sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşların başvurularını almak, bununla ilgili gerekli araştırma ve çalışmayı yaparak üstlerini bilgilendirmek.

h)5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik ve tüzük çerçevesinde Yenişehir İlçe sınırları içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı,engelli,kimsesiz,vb dezavantajlı kesimler) belediyemiz imkanları dahilinde ayni ve nakdi her türlü yardım işlerinin planlama,programlama,tespit,organizasyon ve takip işlerini yürütmek.

ı)İlçenin sosyo-ekonomik açıdan yetersiz, kentleşme bilincine ulaşmakta zorluklar ve yokluklar yaşayan bölgelerinde gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde oluşturulacak danışma merkezleri bünyesinde sosyal yardımlar, eğitim, sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçları karşılanması için amirlerinin ve Başkanlık Makamının onayını alarak çeşitli çalışmalarda bulunmak.

i)İlçemizdeki yemek yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerinin başvuruları alınarak veya müdürlüğün resen tespiti halinde gerekli araştırma ve çalışma yapıldıktan sonra sıcak yemek ihtiyaçlarının karşılanması

j) Belediyemiz imkanları ölçüsünde maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik ders yılı içerisinde ilköğretim, orta öğretim öğrencilerinin başarılarını arttırmak için destek sağlayıcı projeler üretmek ve amirlerine sunmak.

k)Yardım için başvuruda bulunan, müdürlüğün resen tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleri ile belirleme, gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırma, sonuçlarını takip etme ile bu iş ve işlemleri gerçekleştirmek. Gerektiğinde Bu çalışmaları sivil toplum kuruluşları ile koordineli yapmak. Gerçekleştirilen ziyaretleri periyodik olarak devam ettirmek.

l)Belediyemiz bünyesinde bulunan Sevgi mağazasına çeşitli giyim malzemesi bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın getirdikleri eşyaları gereken temizlikleri yapılıp, ütü, paketleme işlemleri yaptıktan veya yaptırdıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak ve verilen eşyaları tutanak ve imzayla teslim almak / teslim etmek. Giysi kumbaralarından toplanan veya toplatılan kullanılmış eşya ve giysilerin kullanılabilir durumda olanlarını sevgi mağazasına yönlendirmek, kullanılamayacak durumda olanları ise geri dönüşüm/kazanım projesi kapsamında değerlendirilmesini sağlamak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve çalışmalar yapmak.

m)İlçede yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlarımıza kanun ve yönetmelik çerçevesinde nakdi ve ayni (yiyecek, sağlık, yeni veya kullanılmış giyim eşyası, ev eşyası, kırtasiye vb) konularda Belediyemiz bütçe imkanları dahilinde yapılacak olan yardımlarla ilgili gereken araştırma , çalışmaları yapmak ve bunları belgelendirerek kayıt altına almak.

n)Belediyemiz tarafından sunulan sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç durumlarının tespit edilmesi ve doğrulanması çalışmalarının yapılması.(Yerinde tespit, ön görüşme, çeşitli, kamu kuruluşlarından ve çeşitli sorgulama modüllerden bilgi toplanması)

o)Belediyemiz bünyesinde bulunan Hilal Masa faaliyetleri kapsamında vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerinin ilgili birimlere aktarılması ve sonuçlarının takibi,

 ö) Belediyemiz bütçe ve imkanları dahilinde ihtiyaç duyulması halinde; Engelli, yatağa bağımlı,  yaşlı, bakıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımıza ilçemiz, civar ilçe ve illerde bulunan çeşitli sağlık kuruluşlarındaki tedavi, kontrollerini sağlamak amacıyla hasta nakil aracıyla ulaşımları için gerekli programı yapıp ilgililerine bildirmek. Vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde hasta yatağı, tekerlekli sandalye, akülü engelli aracı vb ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çeşitli araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu çalışmaları kayıt altına almak. Bahsedilen faaliyetler icra edilirken Belediyemiz diğer birimleri ile uyumlu çalışmak.

ö)Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri ve Başkan yada Başkan Yardımcısı tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

Madde 14:

a)Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

b)Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

c)Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

d)Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-Teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemi yapılmaz

e)Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla koordinasyon

Madde 15 :

a)Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

b)Müdürlüğün belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SOSYAL YARDIM KOMİSYONU

 

Madde 16 :

a) Sosyal yardım komisyonu görevleri ve çalışma esasları:

            Yenişehir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü tarafından bu yönetmelik hükümleri kapsamında yapılacak olan ayni ve nakdi yardımların uygun olup olmadığına yapılan araştırmalar doğrultusunda karar verilmesi amacıyla Sosyal Yardım Komisyonu kurulur.

- Sosyal Yardım Komisyonu; Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen 1 Başkan ve 4 üyeden olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Komisyon üyeleri Belediyede görevli müdür veya memurlar arasından görevlendirilir. Komisyon Başkan ve üyelerini Belediye Başkanı gerekli gördüğü hallerde değiştirebilir. Komisyon sekretaryasını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yürütür.

b) Başvuru:

-Belediyemiz sosyal yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerini şahsen müraacatı, belediyemizce oluşturulan başvuru formunun online ortamda doldurulması, müracaat olmaması halinde; Vatandaşlarca Belediyemize haber verilmesi, sair yollarla tespit edilen ihtiyaç durumları ve bunların tespiti başvuru olarak değerlendirilecektir.

-Başvurularda talep edilen yardımın içeriğine göre müdürlükçe ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler istenir.

c) Araştırma-Sosyal İnceleme Raporu-Değerlendirme-Değerlendirme Kriterleri

-Araştırma: Yardım için yapılan başvurularda beyan esas olduğundan konuya ilişkin belgeler gizlice araştırılır. Bu aşamada gereli görülmesi halinde diğer kamu kurum, kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşları kayıtlarından istifade edilebilir.

-Sosyal İnceleme Raporu: Muhtaç durumdaki kişilerin geçmişteki yardım talepleri, evvelce yapılan yardımlar, durumlarındaki değişmeler, hali hazırdaki özellikleri, kişisel ve ailevi bilgiler yanında sosyal ve ekonomik şartları, ikamet edilen yer, konut durumu ile varılan kanaat ve ihtiyaç içindeki kişilerin ne tür yardımlardan veya hizmetten faydalandırılmasının uygun olacağı ilgili hususlar da açıkça belirtilir. Sosyal inceleme raporu kişisel nitelikte gizli belgedir.

d)Değerlendirme ve Değerlendirme Kriterleri:

1-Oluşturulan sosyal inceleme raporunda başvuranların istek, talepleri, genel durumları ve ihtiyaçları ile ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvurucunun evrakları müdürlük personelince oluşturulan sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere sosyal yardım komisyonuna gönderilir.

2-Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal yardımlar yardım komisyonu tarafından aşağıda belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak yardım yapılıp yapılmayacağına karar verilir

-Ailedeki kişi sayısı, çalışma durumları, ailenin net gelirleri, aile bireylerinin taşınır, taşınmaz mal varlıkları.

-Ailedeki öğrenci sayısı, anne, babanın sağ veya ölmüş olma durumu

-Ailede yaşayan engelli durumu, sayısı ve genel durumları

-Ailenin afet durumlarına maruz kalma durumları vb.

e)Sosyal Yardım Komisyonu Toplantıları ve Karar Alma

Sosyal yardım komisyonu gereklilik halinde tespit, değerlendirmelerini yapmak üzere veya Belediye Başkanının çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Komisyon üyelerinin izinli, raporlu olmaları durumunda görevlerini vekaleten yürütenler toplantıya katılabilir. Oylamada kararlar katılan üyelerin çoğunluğuyla alınır, eşitlik halinde komisyon başkanının bulunduğu tarafın kararı geçerlidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

EVRAKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE ARŞİVLEME

 

 

Gelen-Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

Madde 17 :

a)Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

b)Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ile ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir. Dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme ve Dosyalama   

Madde 18 :

a)Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi, büro personeli ve ilgili amir sorumludur.

b) Tutulması gereken evrak ve dosyalar;

    1-Gelen Evrak Dosyası                                  

    2-Giden Evrak Dosyası                                  

    3-Yazışmalar Dosyası                                    

    4-Ayniyat Demirbaş Dosyası                       

    5-Genelge ve Bildiriler Dosyası                   

    6-Resmi Kurumlarla İlgili Dosyalar

    7-Birim ile ilgili Basın Materyalleri ve Fotoğraflar Dosyası

    8- Gelen talep ve şikayetler dosyası

    9-Sosyal Yardım Dosyaları

    10-Aylık olarak düzenlenen faaliyet raporları

 

YEDİNCİ BÖLÜM

DENETİM VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

 

Madde 19: Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 20: İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

Madde 21: Bu yönetmelik Belediye Meclisinde kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 22: Bu yönetmelik hükümleri Yenişehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.