PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İsmail İLHAN
İsmail İLHAN  Park ve Bahçeler Müdürü
ismail.ilhan@bursa-yenisehir.bel.tr


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Bağlılık

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalış­ma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Belediye: Yenişehir Belediyesi’ni,

 2. Başkanlık: Yenişehir Belediye Başkanlığı’nı,

 3. Müdürlük: Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü,

 4. Personel: Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli tüm personeli ifade eder.

Bağlılık

MADDE 5- Park ve Bahçeler Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – Aşağıda belirtilen görevler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülür;

 1. İmar planında yeşil alan, park, bahçe, çocuk bahçesi, yeşil yollar, meydanlar, rekreasyon alanı, mesire alanı olarak tanımlanan alanların etüt, proje ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi­ne yönelik müdürlüğü ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmak,

 2. Yeni yapılacak park, bahçe, mesire alanı, rekreasyon alanlarına ait uygulama projeleri, metraj, keşif, birim fiyat analiz ve tarifleri, yaklaşık maliyetleri, teknik şartname hazırlık­ları ile ihale dosyası hazırlıklarını, hakediş, kontrollük, kabul işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

 3. İlçenin kent peyzajı için tasarımlar yapmak, tasarımları projelendirmek, uygulamaları yapmak veya yaptır­mak,

 4. ç) Mevcut yeşil alanların ve parkların; dikim, budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, te­mizlik, sulama, ilaçlama vb. bakım, onarım ve korunması işlerini yapmak veya yaptırmak,

 5. Belediye için gerekli bitkisel materyali temin etmek için sera ve fidanlık alanları kurup geliştirmek, bitkisel materyali üretmek veya satın almak,

 6. Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel materyal (ağaç, fidan, fide, süs bitkisi, çiçek, tohum vb.) tarımsal mücadele ilaçları, bitkisel toprak ve gübre gibi malzemeleri temin etmek veya satın almak,

 7. Park ve yeşil alan düzenleme ve bakım çalışmaları için gereken araç, traktör, römork, ilaçlama tankeri vb. alet, makine ve ekipmanı temin etmek, veya satın almak,

 8. Yeşil alanlarda sulama ve aydınlatma tesisatlarının kurulması, bank, çöp kutusu vb. kent mobilyaları gibi park donatımlarının temini, yerine montajı, tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

 9. ğ) Ağaçlandırma çalışmaları (genel ağaçlandırma, yol ve refüj ağaçlandırmaları) yapmak veya yaptırmak,

 10. Nakledilmesi gereken ağaçların naklini yapmak,

 11. ı) Mevcut ve yeni yapılan parkların yeşil alanların elektrik, su vb. abonelik işlerini yaptırmak için gerekli çalışmaları yapmak,

 12. Parklar ve yeşil alanları; buralarda bulunan kent mobilyalarını, ağaç ve süs bitkilerini tahrip eden kişi ve kuruluşları tespit etmek, kişi ve kuruluşların verdikleri hasarı tazmin etmek için; hasar tespit bedelini belir­lemek, hasar tespit raporu düzenlemek ve tespit listesi oluşturarak Encümene sunmak,

 13. Park, bahçe, rekreasyon alanı ile ağaçlandırma alanlarında düşünülen fiziki ve mimari yapılaşmalar için görüş bildirmek,

 14. Botanik ve hobi bahçeleri oluşturmak ve halkın yararlanabileceği hale getirmek,

 15. Müdürlüğün görev alanlarını ilgilendiren konularda hizmet içi eğitim kursları açmak, açtırmak ve açılan kurslara katılımı sağlamak, gerektiğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,

 16. Park, yeşil alan yapılmasına yönelik kent halkından gelen talepleri incelemek, çalışma programları kapsamında değerlendirmek,

 17. Kentsel açık ve yeşil alanlara yönelik proje yarışmaları düzenlemek,

 18. Müdürlükçe yapılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturmak ve Belediye Mec­lisine sunmak,

 19. ö) İlgili mevzuatın Belediyelerin sorumluluğuna bıraktığı ve Müdürlüğü ilgilendiren diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

Müdürlük Yetkisi

MADDE 7- Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 8- Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen gö­revler ile ilgili kanunlarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 9- Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülme­sini sağlamak,

 2. Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

 3. Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek, gereken denetimleri yapmak,

 4. Personelinin mesai, izin, rapor, hastalık, maaş v.b. özlük işlemlerini kontrol etmek,

 5. İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 6. Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

 7. Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

 8. Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı Kanunda belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

 9. İhale yetkilisi olarak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 10. Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek,

 11. Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Alınması

MADDE 10- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

MADDE 11- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 12- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği

MADDE 13- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

 1. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

 2. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

 3. Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

 4. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 14- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 15- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 16- Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde sak­lanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim

Denetim Disiplin Hükümleri

MADDE 17- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 18- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlülükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 19- Bu yönetmelik Belediye Meclisinde kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

B.Yenişehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.