MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Tuncay FİLİZ
Tuncay FİLİZ  Mali Hizmetler Müdürü
tuncayfiliz@bursa-yenisehir.bel.tr

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Yenişehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

 2. Büyükşehir: Bursa Büyükşehir Belediyesini,

 3. Yetkili Kurul: Belediye Meclisi ve Belediye Encümenini,

 4. Üst Yönetici: Yenişehir Belediye Başkanını,

 5. Müdürlük: Yenişehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünü,

 6. Müdür: Yenişehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürünü,

 7. Muhasebe Yetkilisi: 5018 Sayılı Kanuna göre Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla usulüne uygun atanmış kişiyi,

 8. Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisini,

 9. Harcama Birimi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

 10. Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri,

 11. Servis: Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde, Belediye Gelir ve Giderlerinin muhasebeleşmesi, tahakkuku, tahsili ve takibinde yararlılık durumu dikkate alınarak oluşturulan (Muhasebe Servisi, Gelir-Tahakkuk Servisi, Emlak Servisi, Tahsilat Servisi)

 12. Personel: Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Memur ve işçileri,

 13. Bütçe: Belediye Bütçesi, Mali hesap yılı içinde Gelir-Gider, Cari ve Yatırım harcamalarının tahminini,

 14. Kesin Hesap: Yılsonu itibari ile hesapların tutturulmasını,

 15. Tertip: Program, Kurumsal Sınıflandırma, Fonksiyonel Sınıflandırma, Finansman Sınıflandırma ve Ekonomik Sınıflandırma kalemi birleşimini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5 – Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. Müdürlük

 2. Muhasebe Servisi

 3. Gelir Tahakkuk Servisi

 4. Emlak Servisi

 5. Tahsilat Servisi


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6- Aşağıda Belirtilen görevler Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

 1. İzleyen iki (2) yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye Bütçesini, Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak Bütçe gelir ve gider denkliğinin sağlanma zorunluluğu dikkate alınarak hazırlamak ve harcama birimlerinin ilgili bütçe yılı içerisinde yapacağı faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 2. Belediye Gelir-Gider Bütçelerine ait kayıtları tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak.

 3. Kayıt altına alınan faaliyetlerin mahiyetine uygun olarak sağlıklı, etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirmek. Bilgisayar ortamında muhasebe kayıtlarını tutmak.

 4. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi işlemlerini yapmak, idarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.

 5. Mutemetlerin sarfiyat evraklarını incelemek ve tutmak.

 6. Belediye gider bütçesinden tahakkuk eden hak ediş ve harcamaları hak sahiplerine ödemek.

 7. Belediye Gelirleriyle ilgili Kanun, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların tahsil ve takip işlemlerini yürütmek.

 8. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan bütün taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

 9. Yukarıda yazılan tüm işlerin gerçekleşmesi neticesinde yılsonu itibari ile kesin hesap ve bilânçoyu çıkartmak.

 10. İdari ve kesin hesapları düzenleyerek, bunları Sayıştay Başkanlığı göndermek.

 11. İlgili Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilen diğer görevleri yapmak.

Müdürlük Yetkisi

MADDE 7- Mali Hizmetler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 8- Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 9 – Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 2. Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin Kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak.

 3. Müdürlüğünün görevleri arasına giren konularla ilgili mevzuat, yargı kararları ve yayınları takip eder, personelinin bilgilendirilmesini ve eğitimini sağlamak.

 4. Müdürlüğünün görevleri kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak.

 5. İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek.(taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.)

 6. Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlamak.

 7. Harcama Yetkilisi olarak, 5018 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikte belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 8. Mali Hizmetler Müdürlüğü alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmakla yetkilidir.


Muhasebe Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10 – Muhasebe Sevisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Tahakkuk etmiş giderleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak ödemesini gerçekleştirmek.

 2. Yapılan Giderlerin ödeneklerini, ilgili defterlere kayıt yapmak

 3. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasını sağlamak.

 4. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını ve bankayla ilgili mutabakat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

 5. Belediye’nin gelir ve gider bütçelerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarmak.

 6. Her gün yapılan tahsilâtın gelir kalemleri itibariyle muhasebeleştirilmesini sağlamak.

 7. Hesap ekstrelerinin kontrol edilmesini, kasanın ve banka cari hesaplarının tutturulmasını sağlamak.

 8. Ödemeyle ve muhasebeyle ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak.

 9. İşlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.

 10. Bankalardaki Yenişehir Belediyesi hesaplarının banka ekstrelerinin giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrol edilmesini sağlamak.

 11. Ödeme evraklarını (çek, havale) tanzimi ve teslimat düzenlemesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 12. Güncel mevzuat gereği, Belediye’nin yükümlülükleri arasında bulunan çeşitli harç, vergi, fon vb. ödemelerin yapılmasını sağlamak.

 13. Tüm sarf evraklarının güncel mevzuata uygun düzenlenmesini ve muhasebeleştirilmesini sağlamak.

 14. Emanete alınan, emanetten reddedilen paraları ilgili defterlerine işlemek

 15. Müdürlüklerinden veya diğer Özel, Tüzel Devlet Kuruluşlarından gelen yazıları içeriğine göre uygulamak ve cevaplandırmak.

 16. Personelin maaş, ücret ve fazla çalışma karşılıkları hesaplamak ve hak sahiplerine ödemek.

 17. Maaş, ücretlerden kesilen (ikraz, icra, kefalet, sigorta, gelir vergisi, damga vergisi, işsizlik sigortası fonu) gibi kesintiler kanuni süre olan en geç 1 ay içinde listeleri yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

 18. Her aya ait gelir ve gider ile bunlara ait emanetlerin defter kayıtlarını yapmak ve banka ile mutabakatı sağlamak.

 19. Her yıl Belediye Bütçesi tanzim edilerek gerekçeleri ile birlikte Başkanlık Makamına sunmak.

 20. Başkanlık Makamınca incelemesi tamamlanan Bütçe’nin, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi’nce görüşülmesi iş ve işlemlerini yapmak.

 21. Bütçe yılının tamamlanmasına müteakip kesin hesabın çıkartmak. Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi’nce görüşüldükten sonra Sayıştay Başkanlığı’na göndermek.

 22. Sayıştay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan idari ve mali denetimlere, kesin hesabı çıkan yılların gelir ve gider belgelerini eksiksiz olarak tanzim ederek teftişe hazır hale getirmek ve denetimi yapılan yıllara ait kişi borçlarının takip ve tahsilini yapmak tenkit ve tavsiye edilen hususlarda ise gerekli işlemlerin yapılması sağlanmak.

 23. 01 Ocak–31 Aralık tarihleri arası bütçe giderleri, emanet hesapları, kişi borçları, bütçe gelirleri kontrolü genel olarak yapmak, banka mutabakatını sağlamak, sonuç olarak kesin hesabı ve yılsonu itibari ile bilânçoyu çıkartmak.

Gelir Tahakkuk Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11- Gelir Tahakkuk Servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Vergiler;

 1. Çevre Temizlik Vergisi Tarh, Tahakkuk ve Takip işlemleri yapmak,

 2. İlan Reklam Vergisi Tarh, Tahakkuk ve Takip işlemleri yapmak,

 3. Eğlence Vergisi Tarh, Tahakkuk ve Takip işlemleri yapmak,

 4. Haberleşme Vergisi Tarh Tahakkuk ve Takip işlemleri yapmak,

 5. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Tarh Tahakkuk ve Takip işlemleri yapmak,

 6. Diğer Vergiler Tarh Tahakkuk ve Takip işlemleri yapmak,

b) Harçlar;

 1. İşgal Harcı İşlemleri yapmak,

 2. Tellallık Harcı işlemleri yapmak,

 3. Harcamalara Katılma Payı işlemleri yapmak,

 4. Diğer Harçlarla ilgili işlemler yapmak,

c) Ceza, bedel ve diğer paylar;

 1. Vergi Para Cezaları Tahakkuk ettirmek,

 2. İdari Para Cezaları Tahakkuk ettirmek,

 3. İmar Para Cezaları Tahakkuk ettirmek,

 4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce belirlenen miktarlarda Altyapı Katılım Bedeli Tahakkuk işlemleri,

 5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce belirlenen miktarlarda Otopark Bedeli Tahakkuk işlemleri,

d) Ücrete tabi işler;

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesinde ve 5393 Sayılı Kanunun 18/f Maddesinde; Vergi, Harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye’ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir. İfadesi yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda Yenişehir l Belediye Meclisince onaylanan Tarife Cetvellerinde belirtilen değerler üzerinden ÜCRETE TABİ İŞLER ile ilgili Tahakkuk ve takip işlemlerini yapmak.

e) Kira ve işgaliyeler ;5393 Sayılı Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri konulu18/e Maddesi ile yine aynı Kanunun Belediye Başkanının görev ve yetkileri konulu 38/e maddesinde belirtilen Taşınmaz malların kira işlemleri, 2886 Sayılı Kanun çerçevesinde ihale etmek, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sözleşme, tahakkuk ve takip işlerini yapmak. Yine Belediye yetki alanındaki uygun yerlerde geçici nitelikli konuşlanan portatif yapı ile faaliyet gösteren mükelleflere İşgal bedellerini tahakkuk ettirmek. Takibini yapmak.

Emlak Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- Emlak Servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Tapudan alım satım yapan vatandaşların isimlerini bilgisayara işleyip kayıtlardan düşürülmesini sağlamak,

 2. Yenişehir Belediyesi 6360 Sayılı Yasa kapsamında mahalleyle dönüşen köylerden gelen vatandaşların beyanları ile köy beyan defterinde kayıtlı taşınmazları bilgisayar ortamına aktarmak,

 3. Vatandaşların yeşil kart için belediyemize müracaat yaptıklarında kendi üzerlerine kayıtlı her türlü menkul veya gayrı menkul araştırmalarını sağlıklı bir şekilde araştırıp duruma göre tasdik yapmak ya da yapmamak.

 4. Emlak ile ilgili her türlü yazışmaların yapılmasını sağlamak.

 5. Tapudan gelenlere alım-satım için rayiç bedel belirlemek.

 6. Diğer çevre belediyelerle servisimiz adına her türlü iletişimi sağlamak.

Tahsilat Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- Tahsilat servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Belediye Gelirlerini Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu tahsilâtlar, Kesin Teminat, Çeşitli Gelir, Kayıt suret harcı vb. gibi tahakkuksuz tahsilâtları yapmak.

 2. Pazaryerleri işgaliyelerinin tahakkuk ve tahsilini gerçekleştirmek,

 3. Tahsil edilen paraları Tahsilat Yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygun olarak Bankaya yatırmak,

 4. Borçlu mükelleflerin tespitini yaparak ödenmesini sağlamak ya da gerekli işlemleri yaparak icra takip işlemlerini başlatmak üzere Hukuk Birimine sevk etmek.

 5. Hukuk birimi ve Belediye Anlaşmalı Avukatlarına verilen bilgilerinin icra ve haciz süreçlerini takip ederek belirli periyotlarda raporlar hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Alınması

MADDE 14- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

MADDE 15- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 16- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği

MADDE 17- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

  1. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

  2. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele dağıtır.

  3. Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

  4. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 18- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 19- Müdürlüğe gelen evraklar Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 20- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim Disiplin Hükümleri

MADDE 21- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 22- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

Yürürlük

MADDE 23- Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

B.Yenişehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.