KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ
Ramazan Ceyhan ORUÇ
Ramazan Ceyhan ORUÇ  Kültür Müdürü
ceyhan.oruc@bursa-yenisehir.bel.tr

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– Bu Yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile ça­lışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyük­şehir Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu yönetmelikte geçen;

 1. Belediye: Yenişehir Belediyesi’ni,

 2. Başkan: Yenişehir Belediye Başkanı’nı,

 3. Başkanlık: Yenişehir Belediye Başkanlığı’nı,

 4. Encümen: Yenişehir Belediye Encümenini

 5. Meclis: Yenişehir Belediye Meclisi

 6. Başkan Yardımcısı: Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

 7. Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü

 8. Müdür: Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’ nü,

 9. Personel: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,

 10. Yönetmelik: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5- Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Teşkilatı, müdür, şef, memur, işçi, büro, hizmetli ve diğer personelden oluşur.

Müdürlüğe bağlı olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şefliği olmak üzere (1) şeflik bulunmaktadır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışmalarının değişen koşullarda daha etkin ve zamanında yapılmasını temin etmek için müdürün teklifi ve Başkanlığın onayı ile yeni birimler kurulabilir veya kurulmuş birimler birleştirilebilir, birimlerin bazı görevleri diğer birimlere verilebilir.

Bağlılık

MADDE 6 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağ­lıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

 1. Yenişehir Belediye sınırları içerisinde ( gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak,

 2. Çeşitli medeniyetlerin hatıralarının bir arada bulunduğu Yenişehir İlçesi’nde tarihi mekânları aslına uygun olarak korumak, elden geldiği kadar, tarihi kimlik oluşturulmasını sağlamak ,

 3. Uygun olan mekânlarda konferans, panel, seminer, sinema, fuar, sergi, tiyatro gösterileri ve benzeri kültürel ve sosyal etkinlikleri, bölgeyi ilgilendiren festivaller düzenlemek,

 4. Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları, park ve kültür merkezlerini kullanmak,

 5. İlçe bünyesindeki eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, kurs, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak,

 6. Milletimize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetleri ile ilgili anma toplantıları düzenlemek,

 7. Tarihi, Kültürel mekân ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak.

 8. Halkı bilinçlendirici ve kişisel gelişime yönelik faaliyetler düzenlemek,

 9. Vatandaşların mesleki ilerlemelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,

 10. Belediyeye bağlı merkezler aracılığıyla vatandaşlara kültürel ve sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamak,

 11. Halk oyunları ve tiyatro gibi alanlarda kurs düzenlemek,

 12. İlçe genelinde sanatsal kurslar açmak ( Enstrüman Kursları – Sahne Sanatları – Sanat Atölyeleri)

 13. Resmi, özel gün ve haftalarda toplumsal gelişime yönelik organizasyonlar yapmak,

 14. Kent ve çevre bilincine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

 15. Belediye’nin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkileri geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak,

 16. Kardeş Şehir uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, farklı kültürlerin birbirlerini tanımasını temin et­mek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek,

 17. Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören ve festivallere katılmak, Yenişehir Belediyesini temsilen çalışmalarda bulunmak,

 18. Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

 19. Müdürlüğün Stratejik plan ve performans programını hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,

 20. Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

 21. Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

 22. Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

 23. Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yö­netim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

 24. Vatandaşlardan e-posta, telefon, faks şahsen ya da medya yolu ile gelen başvuruları, şikayet, öneri ve talep­leri, değerlendirmek; en hızlı biçimde çözmek için takip etmek, sonuçlarını izleyerek ilgili kişi ve kurumlara iletmek,

 25. İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

 26. Belediye Başkanı veya Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

Müdürlük Yetkisi

MADDE 8- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri ilgili mevzuat çerçevesin­de yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 9 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri ile yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 - Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

 2. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin ami­ridir.

 3. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenleyerek personelin koordinasyonunu sağlamaktan sorumludur.

 4. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

 5. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

 6. Belediyenin onaylanan eğitim kültür, sosyal işler politikaları çerçevesinde yönetimce belirlenen uygulamaların fiilen yürütülmesini sağlamak.

 7. Yenişehir halkına yönelik olarak düzenlenecek aktivitelerin organize edilmesini sağlamak.

 8. Yenişehir halkı için aktif sosyal - kültürel sanatsal vb. faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak.

 9. Belediye personelini moral yönünden desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemek.

 10. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlere ait taşınır taşınmaz varlıkların tespitini yapmak, güvence altına almak ve uygulamayı sürekli kontrol etmek.

 11. İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar ve konferans, panel, sempozyum vb. etkinlikler hazırla­mak.

 12. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak, Belediyenin düzenlediği el beceri kurslarını, kültürel ve sanatsal çalışmalarını organize etmek. Halkı bilinçlendirici ve kişisel gelişime katkı sağlayıcı faaliyetler düzenlemek, vatandaşların mesleki ilerlemelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

 13. Düzenlenecek organizasyon, kurs, eğitim programlarında dışarıdan görev alacak kişilerle görüşmek ve olumlu bulunanlarla anlaşarak programın gerçekleştirilmesini sağlamak.

 14. Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

 15. Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesin­de gerçekleştirmek.

 16. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Baş­kanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 17. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, personelinin birinci derecede disiplin amiridir. Birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak yürütülmesini sağlar. Görevini yerine getirirken yürürlükteki ka­nun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başka­nına karşı sorumludur.

Kültür ve Sosyal İşler Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluk

MADDE 11 – Kültür ve Sosyal İşler Şefliğinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak veya yaptırmak.

 2. İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak.

 3. Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak

 4. Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurmak.

 5. İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak.

 6. Şefliğinden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin, zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlamak.

 7. Müdürlüğü ile ilgili Gelen-Giden gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili yerlere ve bilgisayara kaydını vererek yaptırmak, takip etmek ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlamak

 8. Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak,

 9. Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek, aksaklık varsa Müdürüne bildirmek

 10. Resmi yazıları hazırlamak ve genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koymak.

 11. Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütmek

 12. Şef, birimine ait tüm iş ve işlemlerden müdürüne karşı sorumludur

 13. Birim Müdürüne bağlı olarak çalışır, kendine bağlı olan personellerin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden, Müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesinden, izinli veya raporlu olan diğer birim şeflerinin işlerini de yürütmekten müdürüne karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği

MADDE 12 - Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

 1. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

 2. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

 3. Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

 4. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 13- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 14 - Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 15 - Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasın­dan arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim

Denetim ve Disiplin Hükümleri

MADDE 16 - Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 17- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlülükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

Yürürlülük

MADDE 18 - Bu Yönetmelik, Belediye Meclisinde kabulü ve belediyenin internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

B.Yenişehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.