KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Rıdvan SAĞLIK
Rıdvan SAĞLIK  Kırsal Hizmetler Müdürü
ridvan.saglik@bursa-yenisehir.bel.tr

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmelik, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün  görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün hizmet ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi, 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin (a) 15 inci maddesinin (b) 18 inci maddesinin (m) bendine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Başkan: Belediye Başkanını,

 2. Belediye: Yenişehir Belediyesini,

 3. Müdürlük : Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünü,

 4. Encümen: Yenişehir Belediyesi Encümenini,

 5. Meclis: Yenişehir Belediye Meclisini,

 6. Teknik ve İdari Personel: Müdürlük bünyesinde  çalışan/çalışacak olan teknik ve idari personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE YAPILANMA

Kuruluş

MADDE 5 – Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı belediye kanununun 48 nci ve 49 uncu maddeleri ile 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Belediye ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik ’hükümleri çerçevesinde Yenişehir Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih ve 42 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Yapısı

MADDE 6 – Müdürlük bünyesinde bir müdür yeteri kadar personel bulunur.Müdürlük bünyesinde görev yapacak personeli Belediye Başkanı atar ve görevlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 Kırsal hizmetler müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7-  Müdür;

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6360 sayılı kanun ve ilgili mevzuatlar gereğince, Yerel sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak için tarım ve hayvancılığın  geliştirilmesini desteklemek, projeler geliştirmek, ürünlerin katma değerini artıracak tesislerin kurulması, ürün pazarlama yerlerinin yapılması ve kırsalda ekonomiyi çeşitlendirmek için; doğal güzelliklerin, tarımsal ürünlerin, kültürel mirasın  ve yerel kimliği yansıtacak “marka” olmuş ürünlerin tanıtımı konularında projeler yapar  veya yaptırır, projelerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar, kırsal alan yönetimi gereğince alt yapı tesislerinin kurulması için çalışmalar yapar.

 2. Kamu kurum-kuruluşları ve vatandaşlardan Müdürlüğe  gelen dilekçe, talep ve evrakları değerlendirir gereğini yapar.

 3. Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda Müdürlüğü  idare ve temsil eder.

 4. Müdürlüğün çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir denetler ve kısa sürüde sonuçlandırılmasını sağlar.

 5. Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir  çalışmalara katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur.

 6. Çalışma alanları ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleriyle koordinasyonu sağlar.

 7. Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda müdürlüğünü ilgilendiren konularda görev alır.

 8. Belediye Başkanlığınca yetki verilmesi durumunda konusu ile ilgili olarak oluşturulan kurullarda görev alır.

 9. Müdürlüğü ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Başkanlığa sunulmasını sağlar.

 10. Müdürlük personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlar.

 11. Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve Müdürlük personelinin uyum içersinde çalışmasını sağlar.

 12. Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.

 13. Müdürlüğe ait mal ve hizmet alım taleplerini değerlendirir.

 14. Çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

 15. Müdürlüğün bütçe teklifini hazırlar.

 16. Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir.

 Kırsal hizmetler Müdürlüğü’nün Yetki  Görev ve sorumlulukları

MADDE 8- Kırsal hizmetler müdürlüğü aşağıdaki görevleri yapar :

 1. Kırsal alanlarda ekonominin geliştirilmesi ve iş  imkanlarının arttırılması, insan kaynaklarının örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi, kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması,  kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesini sağlamak.  Tarım ve Hayvancılık ürünlerinin, işlenmesi, korunması, depolanması  ve pazarlanmasının geliştirilmesi için planlama, projelendirme, ihale ve şartnamelerinin hazırlanması ve uygulama çalışmalarının yapılmasını sağlamak. 6360 sayılı Yasa ile mahalleye dönüşen köylerimize tarım ve hayvancılık alanında,  5393 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde destek sağlamak.

 2. Kırsal alandaki tarımsal, sosyal ve kültürel envanterleri hazırlamak ve sonuçlarını ilgili kurumlar ile paylaşmak.

 3. Alternatif ürün çeşitliliğini sağlamak için ilçe düzeyinde programlar geliştirmek, tarımsal gerilemeleri önlemek için projeler geliştirip uygulanmasını sağlamak üzere gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 4. Tarımsal yapı tesisleri yapılması konusunda ihtiyaçları belirlemek ve ilgili Kurum ve kuruluşları ile projeler geliştirmek.

 5. Kırsal bölgelerimizin tarımsal amaçlı tesis ve üst yapı çalışmalarını belediyenin ilgili birimleri ile koordineli olarak yürütmek.

 6. Bölgenin tarım alanlarını, su kaynaklarını, yaylalar ve meralarını korumak ve geliştirmek.

 7. Mülkiyeti Belediyemize ait ekilebilir arazilerin üzerinde tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri yürütmek. Yöresel  ekonomiyi  geliştirmek üzere, ürün tanıtım organizasyonları ve şenliklerinin  düzenlenmesini desteklemek.

 8. Kırsal bölgelerimizde bulunan park, koru ve yeşil alanların oluşturulması bakım ve çevresel düzenlemeleri ile ilgili olarak; Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalar yapmak.

 9. Kırsal alanlarda üretilen bazı ürünlerin  marka olması için projeler geliştirmek ve desteklemek.

 10. Üretici pazar yerlerinin kurulması, yol üzeri ürün satış yerlerinin düzenlenmesi konularında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 11. Üretici örgütleri olan kooperatifler ve birliklerin çalışmalarını desteklemek için projeler geliştirmek.

 12. İlçemizin tarım ekonomisini geliştirmek için yurt içi ve yurt dışında düzenlenen tarım, gıda sanayi ve turizm fuarlarına katılmak, tanıtım stantları kurmak ve ilgili üreticilerin ve firmaların katılımını organize etmek.

 13. Müdürlüğün hizmet konularında yurt içindeki ve yurt dışındaki finans kuruluşlarından faydalanmak için  projeler geliştirmek . Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile proje ortaklıkları yapmak.

 14. Kırsal bölgelerimizde temizlik, Sosyal ve kültürel hizmetler, ulaşım sağlık, sosyal yardım konularında ön çalışmalar yapmak ve raporlar oluşturarak Başkanlığa sunmak. Başkanlık emirleri doğrultusunda tespit edilen sorunların ilgili birim ve kurumlar ile koordineli olarak çözümünü sağlamak.

 15. Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmek.

 16. Modern sulama, tarımsal mekanizasyon,bitkisel üretim ve modern şartlarda hayvan yetiştiriciliği yöntemlerinin kullanımına yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

 17. Üretici ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yürütmek.

 18. Hayvan ve bitki sağlığı konularında küçük işletmelere (aile çiftçiliği ve hayvancılığı yapanlar) talepleri doğrultusunda teknik personel desteği sağlamak.

 19. Müdürlük envanterinde bulunan kırsal alanda ki tarımsal amaçlı tesisler ile makine ve ekipmanların işler durumda tutulmasını sağlamak.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 9- İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlülükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlülük

MADDE 10-Bu yönetmelik hükümleri Yenişehir Belediye Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11-Bu yönetmelik hükümleri Yenişehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

B.Yenişehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.