İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Volkan ŞENARYA
Volkan ŞENARYA  İşletme Müdürü
volkan.senarya@bursa-yenisehir.bel.tr

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler

Amaç

Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı, Yenişehir Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2– Bu Yönetmelik, Yenişehir Belediyesi İşletme Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3– Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 –Bu Yönetmelikte:

 1. Başkanlık : Yenişehir Belediye Başkanlığını,

 2. Belediye : Yenişehir Belediyesini,

 3. Meclis : Yenişehir Belediye Meclisini

 4. Belediye Başkanı : Yenişehir Belediye Başkanını,

 5. Müdür : İşletme Müdürünü,

 6. Müdürlük : İşletme Müdürlüğünü,

 7. Personel : İşletme Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

Temel İlkeler:

Madde 5- Yenişehir Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

 1. Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

 2. Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

 3. Hesap verebilirlik,

 4. Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 5. Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

 6. Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

 7. Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

Madde 6- İşletme Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Yenişehir Belediye Meclisinin …………… tarih ve ….sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

Madde 7(1) İşletme Müdürlüğü İdari Teşkilatı müdür, şef,memur, işçi, büro, hizmetli ve diğer personelden oluşur.

(2)- Müdürlüğe bağlı olarak İşletme Müdürlüğü Şefliği olmak üzere bir (1) şeflik bulunmaktadır.

(3) İşletme Müdürlüğü çalışmalarının değişen koşullarda daha etkin ve zamanında yapılmasını temin etmek için Müdürün teklifi ve Başkanlığın onayı ile yeni birimler kurulabilir veya kurulmuş birimler birleştirilebilir, birimlerin bazı görevleri diğer birimlere verilebilir.

Bağlılık

Madde 8- İşletme Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri:

Madde 9:

 1. Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 2. Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 3. Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 4. Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 5. Başkanlık makamının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 7. Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 8. Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 9. Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

 10. Müdürlüğe bağlı hizmet alanlarının ve tesislerin planlamasını, idaresini, denetimini yaparak koordineli olarak çalışmasını sağlamak.

 11. Bütçe içi İşletmeler kurulmasına yönelik çalışmaların sekretaryasını yapmak, izlenecek yasal prosedürü takip etmek ve sonuçlandırmak. Kurulması halinde; mevzuat dahilinde bütçe içi işletmeleri işletmek.

 12. Belediyenin işletme ve iştirakleriyle ilgili olarak; Belediye Encümeni veya Belediye Meclisince alınması gereken kararlara ilişkin müzekkere hazırlamak ve süresinde ilgili organlara sunulmasını sağlamak, Belediyenin karar organlarınca alınan kararların uygulanması hususunda gerekli idari ve mali iş ve işlemleri yapmak.

a) İşletme Müdürünün Görevleri:

 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

 2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 3. Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

 4. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

 5. İşletme Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

 6. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 7. Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi ve belge verir, teftiş ve denetim raporlarının gereğinin yapılmasını sağlayarak cevaplandırır.

b) İşletme Müdürün Yetkileri:

 1. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

 2. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

 3. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

 4. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

 5. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

 6. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

c) İşletme Müdürünün Sorumlulukları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Müdürlüğe bağlı birimlerin görevleri

Madde 10:(1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

(2) Bağlı Şeflikler ve görevleri:

a) İşletme Şefliğinin görevleri:

 1. Gelen ve giden tüm evrakın kayıt, kontrol ve muhafazasını yapmak.

 2. Müdürlük Personelinin yıllık izin onaylarını almak.

 3. Her türlü genelge, bildiri yönetmelik ve başkanlık emirlerini takip etmek, ilgili personele sirküle etmek ve arşivlemek.

 4. İşçi personel puantaj cetvellerini düzenlemek.

 5. Yenişehir Belediyesi’nin vizyon ve misyonunun; belediye birimleri için somut çalışma hedeflerine dönüştürülmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesi için alternatif uygulama stratejilerinin geliştirilmesi, stratejilerin eylem programlarına dönüştürülmesi çalışmalarını yapmak.

 6. İşletme Müdürlüğünün demirbaşlarının taşınır mal yönetmeliğine ve ilgili mevzuata uygun şekilde takibini yapmak.

 7. İşletilen Kantin, Tesis ve İşletmelerin idaresini yaparak, gelirlerinin kontrolünü yapmak ve zamanında Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılmasının sağlanmak,

 8. Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

 9. İnsan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

 10. Spor tesisleri sınırları içerisinde bulunan tüm yeşil alanların ve spor gereçlerinin bakım ve onarım için ilgili birimler ile gerekli programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

 11. Açılan Kurslar, Programlar ve Müsabakalarda görev alacak personel görevlendirmelerini yapmak,

 12. Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek konularla ilgili üst yönetime önerilerde bulunmak,

 13. Spor tesislerinin müsabaka öncesi müsabakaya hazır hale getirilmesini sağlamak,

 14. Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 12 - İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 13 - Bu Yönetmelik; Belediye Meclisinde kabulü belediyenin internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

B.Yenişehir Belediye Başkanlığı İşletme  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.