İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Pınar Ayşe ERCAN
Pınar Ayşe ERCAN  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
ike@bursa-yenisehir.bel.tr

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul  ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Meclisinin 04/03/2020 tarihli 23 sayılı kararı gereğince kurulmuş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 49.maddesi uyarınca da bu yönetmelik hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

Başkanlık Makamı :Yenişehir Belediye Başkanını

Müdür : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü

Personel : Müdürlükte görev yapan personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

 

Teşkilat

MADDE 5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

1. Müdürlük

2. Personel

 

Bağlılık

MADDE 6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanına  bağlıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülür:

1) Kurumun insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapar, hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırarak, ideal kadroyu ve personeli oluşturmak.

2) Belediyemiz bünyesinde işçi, memur, sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin işe giriş işlemlerini yapmak.

3) Memurların adaylık sürecinde yetiştirilmesini ve asalet tasdiklerini yapmak.

4) İşçi-Memur disiplin kurullarını oluşturmak  ve disiplin işlemlerini yürütmek, yasa ve yönetmeliklerce verilmiş görevler doğrultusunda diğer gerekli kurulları oluşturmak.

5) Kurumun kariyer planlarını hazırlamak  ve uygulamak.

6) Tüm çalışanların emeklilik işlemine kadar değişen bütün özlük sürecini yürütmek, özlük dosyalarını saklamak.

7) Çalışanların izin, rapor veya ücretsiz izin taleplerinin değerlendirilmesini sağlamak, gerekli yazışmaları yapmak ve raporlamak.

8) Hizmet içi eğitim programlarını belirlemek  ve eğitim planını hazırlamak, bu doğrultuda personele eğitim aldırmak  veya eğitime göndermek.

9) İşe geliş-gidişlerin takibi, işlenmesi ve günlük raporların alınması işlemlerini yapmak.

10) Mal bildirimlerini kontrol etmek mukayese cetvellerini hazırlar ve saklamak.

11) Gizlilik ve Belgelerin yasayla saklanması gereken sürelerde gözönüne alınarak arşivlemek.

12) Staj başvurularını değerlendirerek kabul etmek ve eğitimlerine göre kurum içinde birimlere yönlendirmek.

13) Belediye bünyesinde çalışan personelin moral güçlerini ve performanslarının yükselmesi için gezi, eğitim, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek

14) Stratejik plana uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.

15) Diğer müdürlüklerden gelen personel tekliflerini değerlendirip incelemek, gerektiğinde atamaları yapıp Başkanlık Makamına sunmak.

16) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesindeki görevleri yerine getirmek,

17) Kalite yönetim sistemini uygulamak.

 

Müdürlük Yetkisi

MADDE 8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10- Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder.

b) Müdürlüğün Belediyemizde çalışan tüm Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personelin Özlük İşlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık direktifleri çerçevesinde sevk ve idare eder.

c) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlar.

d) Her türlü tasarruf tedbirlerin alınmasını ve denetimini yapar.

e) İş akış programı hazırlatır ve programa uyumu denetler.

f) Yapılacak işlerin denetimini sağlar.

g) İhtiyaçların tespitini sağlar ve yerine getirilmesini takip eder.

h) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerde, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar için karar verir, tedbirleri alır ve uygular.

ı) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.

i) Disiplin Kurulu üyesi olarak toplantılara katılır.

jMüdürlüğe bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar ve rastlayacağı aksaklıkları giderir.

k) İş başvurusu taleplerini inceler, başvuru sahiplerini uygulamalar ile ilgili bilgilendirerek yönlendirir.

l) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi birim ve kuruluşlarla haberleşir.

m) 5018 sayılı yasanın verdiği yükümlülükler çerçevesinde harcama yetkilisi görevini kullanır.

n) Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapar.

o) Hizmetiçi eğitim programlarını düzenler ve koordine eder.

ö) Mal bildirimlerinin karşılaştırılması amacıyla Mal Beyanı İnceleme Komisyon toplantısına katılır.

p)  Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personelinin  Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personeliningörevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)Havale edilen evrakları süresi içerisinde, yasalara uygun şekilde hazırlayarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne sunar.

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürlüğüne intikal eden her türlü evrakın kaydını tutar ve cevaplarını sevk eder.

c) Gelen evrakları kayıt eder ve ilgili olduğu yerlere vererek takip eder.

d) İşleri biten evrakı düzenli bir şekilde muhafaza eder.

e) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları ile ilgili kayıt vedosyaları tutar.

f) Gizlilik ilkesi doğrultusunda Özlük Dosyaları muhafaza eder.

g) İşlerin tam ve zamanında olması için gerekli tedbirler alır.

h) Memur personelin mal bildirimlerini, özlük dosyalarından ayrı bir dosyada arşivler.

i) Kurum içi ve diğer kurumlar ile ilgili yazışmaları yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

 

Görevin Alınması

MADDE 13- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler ilgilisine havale edilir.

 

Görevin Planlanması

MADDE 14- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi

MADDE 15- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği

MADDE 16- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

a) Müdürlüğe gelen evrak  Müdür tarafından gereği için ilgili personele havale edilir.

b) Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 17- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdürün parafı ile Belediye Başkanının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 18- Müdürlüğe gelen evrak müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 19- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

Denetim ve Disiplin Hükümleri

MADDE 20- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 21- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 22- Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 23- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.