İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kamuran TORAMAN
Kamuran TORAMAN  İmar İşleri Müdürü
kamurantoraman@bursa-yenisehir.bel.tr


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bursa Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik Bursa Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün hizmet faaliyet ve çalışmalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve 18. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte;

a) Belediye :Yenişehir Belediyesini,

b) Belediye Başkan :Yenişehir Belediye Başkanını,

c) Meclis :Yenişehir Belediye Meclisini,

ç) Encümen :Yenişehir Belediye Encümenini,

d) Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,

e) Müdür : İmar ve Şehircilik Müdürünü,

f) Personel : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

g) Ruhsat : 3194 Sayılı Kanuna istinaden verilen inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini,

h) EBYS : Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

MADDE 5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

1) Müdürlük

2) Planlama - İmar Durumu Birimi

3) Proje Tetkik Birimi

4) Yapı Ruhsat-Kentsel Dönüşüm Birimi

5) Zemin Etüt Birimi

6) Yapı Denetimi Hakediş Birim

7) Yapı Kontrol – Kaçak Yapı Birimi

8) Yapı Kullanma Birimi

9) Harita Kontrol Birimi

10) Kamulaştırma ve Numarataj Birimi

Bağlılık

MADDE 6-

a)İmar ve Şehircilik Müdürü; Yürürlükteki Belediye Kanunu, diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen görevlerin uygun olarak yapılmasından Belediye Başkanına karşı sorumludur.

b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı çalışan tüm personel; kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkana ve Müdüre karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

MADDE 7-

1. Müdürlük, ilgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde;

a) Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda kentin gelişimine bağlı olarak imar planlarını yapmak veya yaptırmak, imar planlarının değişikliğine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek,

b) Vatandaş veya kurumlardan gelen imar durum taleplerini kurum görüşlerini alarak/ onaylı plan doğrultusunda karşılamak,

c) Harita ve mülkiyet konularında gerekli yazışmaları gerçekleştirmek, parselasyon planlarının yapımını ve askıya çıkarılmasını, kotlu krokilerin hazırlanmasını, inşaata konu parsellerin toprak, zemin aplikasyon, ifraz, yola terk haritalarının yapımını ve kontrollerini gerçekleştirmek,

d) Kamulaştırma faaliyetlerini verimli, etkin, düzenli ve adil bir şekilde yürütmek. Yükümlü olduğu konularla ilgili araştırmalar yapmak,

e) Metruk ve yıkılma tehlikesi bulunan yapıların tespitlerini yapmak, tehlikenin ortadan kaldırılması için iş ve işlemleri yapmak,

f) Belediye sınırları ve yetki alanı içinde bulunan alanlarda, kentsel dönüşüm işlemlerini yapmak,

g) Belediye sınırları içinde yeni oluşan ve mevcut yapıların Ulusal Adres Veri tabanına dayalı olarak adres ve numaralama hizmetlerini yürütmek,

h) İmar Kanunu, Yönetmelikler ve buna bağlı tüm imar mevzuatı çerçevesinde Yeni yapılacak olan binaların ve tadilat, ilave kat müracaatlarını incelemek yapı ruhsat/ yapı denetim işlemlerini yapmak,

i) Yapılacak ve tamamlanmış inşaatların harç, ücret ve otopark hesaplarını yaparak tahakkuk ve tahsil işlemlerini takip etmek,

j) Tamamlanan inşaatların yapı kullanma izinlerinin hazırlanmasına esas ilgili kurumlardan ilişiğinin kesilmesini sağlayarak ruhsatını en hızlı şekilde hazırlamak,

k) Yapı Denetim şirketlerinin sunmuş olduğu işyeri, işbitirme tutanaklarının kontrolleri ve hak ediş, beton, demir, test ve analiz rapor tutanak kontrollerini yapmak,

l) İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatına esas işyerine ait fenni, ruhsat ve numarataj tespitlerini yapmak,

m) Belediyenin taşınmazları ile ilgili satış, trampa, tahsis, devir işlemlerine ilişkin çalışmaları eşit ve adil bir şekilde gerçekleştirmek,

n) Kaçak yapıların takibini yapmak, mühürleme yapılan inşaat dosyalarını encümene sunarak yasal süreci takip etmek,

o) E-Belge Yönetim Sistemi üzerinden gelen vatandaş talep, şikâyetleri ile tüm kurum, kuruluş, mahkeme, icra, taleplerine en kısa sürede cevap vermek,

p) Eksperler, CİMER, Bilgi Edinme ve diğer iletişim kanallarından gelen talepleri en kısa sürede cevaplandırmak,

q) Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevler ile belediye ve imar mevzuatına dayanarak, belediye başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla görevleri yapmak ve yürütmekle görevlidir.

2.Planlama/ İmar Durumu Birimi Görevleri

MADDE 8 –

a) İmar Plan çalışmalarının hazırlanması aşamasında ilgili kurum/ kuruluşların görüşlerini almak,

b) İmar planlarının hazırlanması için gerekli hali hazır haritalar ile yürürlükteki 1/5000 Nazım İmar Planlarına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarını yapmak veya yaptırmak. Onaylanmak üzere Belediye Meclisine sunmak, alınan kararları Büyükşehir Belediye Mec­lisinde görüşülmek üzere göndermek, askı ilan tutanaklarını hazırlamak, askı süreci için ilgili birimleri ve muhtarlıkları üst yazı ile bilgilendirmek ve Belediye resmi internet sitesinde eş zamanlı olarak yayımlatmak.

c) İlgililerince teklif edilen imar planı/değişiklikleri tekliflerini İmar Mevzuatı doğrultusunda incelemek ve dosyasını Belediye Meclisine sunulmasına müteakiben planlama sürecindeki iş ve işlemleri yapmak,

d) Kesinleşen (askısı süreci tamamlanan ve itiraz olmayan) plan, revizyon veya değişiklikleri gerekli yazışmalar ve evraklar hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek,

e) Kesinleşen plan, revizyon veya değişikliklerin güncel planlara entegrasyonunu sağlamak,

f) Askı süreci içinde gelen itirazları değerlendirmek ve bir karar alınması için tekrar Belediye Meclisine sunmak,

g) İtiraz konusu planlara ilişkin Belediye Meclisince daha önce aldığı kararlarda değişiklik olması durumunda, tekrar planlama sürecini başlatmak ve gerekli takibi yapmak,

h) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen plan inceleme raporlarını incelemek ve Meclis yetkisinde olan konuları tekrar karar alınması için Belediye Meclisine sunmak,

i) İmar Plan Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, meydana gelecek değer artış payının tespiti, kesinleşmesi, ödenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

j) E-plan Otomasyon Sisteminde iş ve işlemleri yapmak ve bunları düzenli olarak takip etmek,

k) İlçe sınırları içinde imar planı uygulaması bitmiş olan tüm ada/parsellerin talep karşılığı hazırlanan imar durumlarının orijinallerinin arşivlenmesini sağlamak, zaman içinde yapılan değişiklikleri Harita birimi ile koordineli olarak takip etmek,

l) İlçenin onaylı imar planına göre yapılaşması için ilgili diğer birim ve müdürlüklere görüş bildirmek. Onaylanan İmar planları hakkında ilgili diğer birim ve müdürlükleri bilgilendirmek,

m) İmar planları ile ilgili Yargı kararlarının süresi içinde yerine getirilmesini sağlamak,

n) Eksperler, Resmi Kurumlar, kuruluşlar, icralar, Mahkemeler ve vatandaşlardan gelen müracaatlara istinaden parsellere ait onaylı imar planlarını, kanun ve yönetmelikleri dikkate alarak imar durumunu plan ve mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlamak,

o) Plansız alanlardaki yapılaşma taleplerini, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının TAD portal (Tarım arazileri değerlendirme ve bilgilendirme portalı) veri girişlerinin yapılıp ilgili kurumlardan alınan kurum görüşlerine ve şartlarına göre Kırsal Yapılaşma Durumu Belgesi düzenlemek,

p) Kırsal Mahallelerde yapılacak konut, müştemilat, tarımsal depo ve hayvancılık tesislerinin yapılaşma şartları ilgili mevzuat ve mahallindeki şartlar dikkate alınarak Kırsal Yapılaşma Durum Belgesi hazırlanmak,

q) İmar komisyon toplantılarını organize etmek, komisyon üyelerine gerekli evrakları hazırlamak, alınan komisyon kararlarını raporlamak, imza sürecini tamamlatmak,

r) Belediye Meclisince onaylanan uygulama imar planı/ plan değişikliğini, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanmak üzere gerekli yazışmalar ve evraklar hazırlanarak Büyükşehir Belediyesine sunmak,

s) Birim kapsamında yapılan tüm çalışmaların, yürürlükteki kanunlar ve teknik esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi ile ilgili müdüre bilgi vermek,

t) Müdür tarafından EBYS üzerinden havale edilen evrakları cevaplamak, içeriğinin gerektirdiği işlerin yapmak, gelen ve giden evrakları arşivlemek,

u) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzer işleri yapmak.

3.Proje Tetkik Birimi Görevleri

MADDE 9 -

a) Yeni yapılacak olan binaların, tadilat ve ilave kat müracaatlarının ruhsat ekleri mimari ve statik projelerini 3194 Sayılı İmar Kanunu ve buna bağlı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve tüm imar mevzuatı çerçevesinde incelemek ve onaylamak,

b) Otopark yönetmeliği ve mevzuat hükümlerine uygun olarak binanın ihtiyacı olan otopark alanının yeterli olup olmadığını ve otopark tefrişinin uygunluğunu kontrol etmek, uygun tefriş yapılmasını sağlamak, ayrılan otopark alanının yetersiz olması durumunda otopark bedeli ödenmesini sağlamak için gerekli hesaplamaları yapmak,

c) Tescilli yapı ve tescilli yapı bitişiği parsellerde yapılan müracaatları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşüne sunmak,

d) Ruhsat talepleri kapsamında sunulan mimari, statik, betonarme, ısı yalıtım, mekanik tesisat ve ilgili projelerin yürürlükteki imar yönetmelikleri ve ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,

e) Rölöve ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli araştırma, raspa, muhtes dolgu vs. yaban­cı malzemelerin ayıklama ve kaldırma vb. yapım işlemlerini gerçekleştirebilmek için Müdürlük bütçesine yapım işleri bütçesinden yeterli ödeneğin aktarılmasını sağlamak, rölöve, restorasyon, yapım ve projelendirme vb. bü­tünlük arz eden iş ve işlemleri yerine getirmek,

f) Koruma amaçlı ve geleceğe yönelik planlama, projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değerlendirme çalışmalarını yapmak,

g) Geçmişten günümüze kadar var olarak korunabilmiş eserleri örnek alarak; bu doğrultuda geleceğe, o kenti tarif eden, anlatan, Kent Belleğine girecek yapı ve çalışmalar yapmak,

h) Tescilli ve yıkılmak üzere olan yapılar için Mail-i İnhidam Raporu düzenlemek, düzenlenen raporun Kurul onayını aldıktan sonra yıkımına müsaade etmek,

i) Müdür tarafından EBYS üzerinden havale edilen evrakları cevaplamak, içeriğinin gerektirdiği işlerin yapmak, gelen ve giden evrakları arşivlemek,

j) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili işleri yapmak.

4.Yapı Ruhsat – Kentsel Dönüşüm Birimi Görevleri

MADDE 10 -

a) Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye Meclisinin harç ve ücret tarifesi uyarınca inşaat ruhsat harçlarını hesaplayarak tahakkuk ettirmek,

b) Yapılacak yapının, tapusunu, aplikasyon krokisini, plan örneğini, imar durumunu, inşaat parselinin numarataj tespitini, Proje Tetkik Biriminden gelen onaylı mimari, statik, elektrik ve sıhhi tesisat projelerini, jeolojik ve jeofizik zemin etüt raporunu incelemek, proje ve fenni mesullere ait büro tescil belgelerini taahhütnamelerini ve gerekli görüldüğü takdirde ilgili yönetmelikte belirtilen diğer belgeleri istemek, YAMBİS Müteahhitlik belge kontrolü yapmak, ve inceleme sonucunda inşaat ruhsatını düzenlemek,

c) Düzenlenen inşaat ruhsatlarını ve kırsal izin belgelerini gerek bilgisayar ortamında gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek,

d) İlgili meslek odalarına taahhütname bildirimlerini, SGK, TÜİK, Zabıta Müdürlüğü ve ilgili muhtarlıklara aylık inşaat ruhsatlarının suretlerini göndermek,

e) Talep edildiği takdirde, arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış inşaat ruhsatlarının birer suretini ilgiliye vermek,

f) İnşaat ruhsatı almak için belediyeye gelen vatandaşa “İnşaat ruhsatının düzenlenebilmesi için gerekli evraklar” başlığı altında doküman verilerek yardımcı olmak,

g) Ruhsat yenileme, tadilat, isim değişikliği, ilave kat gibi yapı ruhsat taleplerini tetkik ederek mevzuata göre değerlendirmek,

h) Vatandaşın talebi üzerine kat irtifakı kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapmak, mimari projesi onaylanan projeyi tarama işlemini yaparak Tapu Müdürlüğünün www.tkgm.gov.tr internet sitesine yüklemek,

i) Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında riskli binaların altyapı hizmetlerinin kesilmesi, tahliye ve yıkıma ilişkin bina maliklerine tebligat yapılmasını, binanın tahliye edilmesini sağlamak, Yanan Yıkılan Binalar Formu düzenlemek, yıkım esnasında yıkılacak bina ile çevre binalarda gereken önlemleri alınmasını ve evrakları tamamlanan dosyaların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

j) Müdür tarafından EBYS üzerinden havale edilen evrakları cevaplamak, içeriğinin gerektirdiği işlerin yapmak, gelen ve giden evrakları arşivlemek,

k) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili işleri yapmak.

5.Zemin Etüt Birimi Görevleri

MADDE 11 -

a) İlçe sınırları içerisinde plan yapımına esas gerekli olan jeolojik etüt ve analitik çalışmaları yapmak veya yaptırmak. Gerekli yasal prosedürü uygulamak,

b) Parsel ölçeğinde yapılan detaylı (sondajlı) etütlerde, sondajın yeterli derinlikte yapılıp yapılmadığını kontrol ede­rek su seviyesi (YASS ölçümü) ölçümünü yapmak, sondaj teslim tutanağını hazırlamak,

c) Zemin raporlarının ve jeolojik raporlarda belirtilen değer ve hesaplamalarında verilen değerlerin (zemin emniyet gerilmesi, zemin sınıfı vb.) doğru olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek,

d) Her parsel için ayrı ayrı hazırlanan zemin yapısı, depremsellik ile ilgili tüm sorunları göz önüne alarak hazırlanan raporları yönetmeliklere göre incelemek, çözüm sunmak ve onaylamak,

e) İlçe sınırları içinde yapılan zemin etüt çalışmalarına yönelik Jeofizik (sismik kırılma) etüt ile zemin etüt raporlan­dırmasını incelemek,

f) Yapı Denetim Kanunu kapsamında yapı denetim şirketlerinin sorumluluğu dışında kalan ruhsata tabi tüm yapıların ruhsat eki olan zemin etüt dosya tetkiki ile bunların onama işlemlerini yürütmek,

g) Görev konuları ile ilgili şikayet ve istekleri değerlendirmek ve her türlü yazışmaları yürütmek,

h) Müdür tarafından EBYS üzerinden havale edilen evrakları cevaplamak, içeriğinin gerektirdiği işlerin yapmak, gelen ve giden evrakları arşivlemek,

i) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili işleri yapmak.

6.Yapı Denetimi Hakediş Birimi Görevleri

MADDE 12 -

a) Yapı Denetim Şirketinin Hakediş talebinin yazılı müracaatı ile 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre seviyelerini tamamlamış yapıların hakediş taleplerini değerlendirmek, uygun olanların ödemelerinin yapılması için hakediş raporlarını Mal Müdürlüğüne gön­dermek,

b) Yapı denetim kuruluşlarınca denetlenmekte olan yapıların yılsonu seviye tespitlerini yapmak,

c) Yapı ruhsatından sonra Yapı Denetim inşaata başlamadan önce temel aşamasında inşaata ait işyeri teslim belgelerini yerinde kontrol ederek onaylamak,

d) İnşai faaliyetlerin ruhsat ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığının denetlemek,

e) İmar Kanunu, BBB İmar Yönetmeliği ve Yapı Denetim Yönetmeliği doğrultusunda inşai faaliyetlerin denetimlerinin yapılmasını, projesine uygun yapılara gerekli belgelerin temin edilmesi halinde iş bitirme ve yapı kullanma izin belgesinin verilmesini sağlamak,

f) Denetçi, Şantiye Şefi, Yapı Denetim feshi, isim değişikliği vb. istifa ve fesih durumlarında gerekli seviye tespitlerinin yapılarak, yapı tespit ve tatil zaptını düzenlemek, ilgili muhatapları bilgilendirip inşaatı durdurmak,

g) Proje müelliflerinin talebi üzerine inşaata ait yapı bilgilerini Ulusal Yapı Denetim Sistemi Havuzuna aktarmak,

h) Müdür tarafından EBYS üzerinden havale edilen evrakları cevaplamak, içeriğinin gerektirdiği işlerin yapmak, gelen ve giden evrakları arşivlemek,

i) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili işleri yapmak.

7.Yapı Kontrol – Kaçak Birimi Görevleri

MADDE 13 –

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının verdiği görevlere istinaden mahallinde kontroller yapmak,

b) İnşai faaliyetlerin mahallinde kontrollerini yapmak, temel vizesi ve iş bitirme tutanaklarını hazırlamak,

c) Mahallinde temel kontrolü ile projeye uygunluk kontrollerini yapmak,

d) Yapıya ve çevreye ilişkin şikâyetlerin yerinde incelemesini yapmak,

e) Kaçak ve ruhsatsız inşaatlarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde işlem yapmak,

f) Kaçak yapılan inşaatın tespiti halinde inşaatı durdurmak, yapı tatil zabıtları düzenleyerek mühürlemek, yapıyla ilgili belgeleri Belediye Encümenine sunmak ve ilgili diğer birimlerle paylaşmak,

g) Yasal olmayan faaliyetleri durdurarak hakkında imar kanunu hükümlerinin uygulanmasını sağlayarak Belediye Encümenine sevk etmek suretiyle yıkım ve para cezası kararlarının alınmasını sağlamak, yapı tespit ve tatil zaptı düzenlemek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yasal süre içerisinde bildirimde bulunmak,

h) İmar kirliliğinden dolayı ilgilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını, kaçak kısımların altyapı hizmetlerinden faydalanılmaması için ilgili kurumlara ihbar işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

i) Kaçak ve ruhsat eki projelere aykırı yapılarla ilgili tespit, mühürleme ve takip işlemleri ile encümen yazılarını hazırlamak,

j) Kırsal alanlardaki yapılaşmalarla ilgili imar durumu, inşaat kontrolleri, iskan izinleri, SGK yazışmaları gerçekleştirmek,

k) Tarım alanlarındaki yapılaşmalarla ilgili kurum görüşleri, imar durumu düzenlenmesi, ön incelemelerinin yapılması, arazide inşaat kontrolleri, iskan izinleri ve SGK yazışmalarını gerçekleştirmek,

l) Tarım alanlarındaki yapılaşmalarla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sistemine kayıtların yapılması, görüşlerini değerlendirmek,

m) Karayolu kenarına açılacak ve yapılacak tesislerle ilgili (akaryakıt istasyonu ve 1. Sınıf GSM kapsamında olmayanlar) yol geçiş izin belgesi düzenlenmesini sağlamak,

n) Yapı kayıt belgelerini tasnif ve kontrol etmek,

o) ÇED raporları için kurum görüşlerini bildirmek,

p) Mania alanı kapsamında yapılaşma yüksekliklerinin ve çatı kaplamalarının düzenlenmesini sağlamak,

q) 1/100.000 ölçekli ÇDP Plan hükümlerinin değişiklik, görüş ve takip işlemlerini yazmak,

r) 442/3367 sayılı kanun kapsamında taşınmaz işlemlerini yürütmek,

s) 6360 sayılı kanunun geçici 1. Maddesine istinaden düzenlenen bina tespitlerini yapmak ve Değerleme Raporlarına Yapı Kullanma İzinlerini düzenlemek,

t) Müdür tarafından EBYS üzerinden havale edilen evrakları cevaplamak, içeriğinin gerektirdiği işlerin yapmak, gelen ve giden evrakları arşivlemek,

u) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili işleri yapmak.

8.Yapı Kullanma Birimi Görevleri

MADDE 14 –

a) İnşaat Ruhsatı alınmış, inşaatı ve ortak alanları tamamlanmış her türlü işyeri ve konut birimlerinin, ilgililerin yazılı müracaatı üzerine, yapı ruhsatı ve onaylı proje ile eklerine göre yerinde kontrolünü yaparak, Yapı Denetim veya fenni mesullerin iş bitirme belgelerini, gerekli olan BUSKİ onayı, sığınak, EKB, asansör ve yangın merdiveni raporlarını, ilgili vergi dairesinden ve Sosyal Güvenlik Merkezinden ilişik kesme yazısını istemek, incelemek ve genel iskan raporunu düzenlemek,

b) Genel İskan Raporu düzenlenen binaya ait bağımsız birimlerin ayrı veya toplu olarak kullanma izinlerini tanzim etmek,

c) Banka ve şahısların Ekspertiz Raporu talebi halinde yerinde proje ve imalat kontrolü yapmak ve sonuçlandırmak,

d) İlgili meslek odalarına, SGK’ya, BBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Uygulamaları Şube Müdürlüğü ve TÜİK’e aylık kullanma izin belgelerinin birer suretlerini göndermek,

e) Talep edildiği takdirde, arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma izin belgelerinin birer suretini ilgiliye vermek,

f) Düzenlenen kullanma izin belgelerinin gerek bilgisayar ortamında gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek,

g) İnşaat ruhsatı alınmış olup ve inşaatı tamamlanmış olan fakat kullanma izni alınmamış yapıları diğer ilgili birimlerin yardımıyla tespit ederek vatandaşın kullanma iznini almasını sağlamak,

h) Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye Meclisinin harç ve ücret tarifesi uyarınca yapı kullanma izni harç ve ücretlerini, inşaat tadilat, ruhsat, iskân harçlarını hesaplamak, suret, otopark, ruhsat isim değişikliği ücretleri ve Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularla ilgili tüm ücret ve harçların tahakkuk ettirilmesini sağlamak,

i) Yapı ruhsat ve yapı kullanım izin belgeleri için adres tespiti, UAVT (adres kayıt sistemi) işlemek ve güncellemek,

j) Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenlemeden önce gerekli olan cins değişikliğine esas subasman ve diğer vizelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

k) Talep edildiği takdirde kısmen tamamlanmış binalarda ortak alanların inşa edilerek tamamlandığının ve binada gerekli emniyet tedbirlerinin alındığının kontrolünü yaparak kısmi yapı kullanma izni düzenlemek,

l) Yapı Kullanma izin belgesi talebinde bulunulan binaların projeye uygunluğunu kontrol ederek, Ruhsat Birimi ile koordineli olarak yapı kullanma izin belgelerinin verilmesini sağlamak,

m) Sosyal Güvenlik Merkezi ve Vergi Dairesinden ilişiksiz belgesi talep yazıları ile Kaymakamlık Makamına sığınak yazılarını yazmak,

n) Ruhsat ve eklerine ve mevzuata aykırı olan hususları tespit tutanağına bağlamak ve tebligatlarını yapmak,

o) İmar Kanunun 28. Maddesi 10. fıkrasına istinaden işlem yapmak ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemek,

p) İmzadan imtina eden müteahhit, proje müellifi, fenni mesul ve şantiye şefi hakkında yasal işlem yapılması için ilgili meslek odalarına bildirimde bulunmak,

q) Müdür tarafından EBYS üzerinden havale edilen evrakları cevaplamak, içeriğinin gerektirdiği işlerin yapmak, gelen ve giden evrakları arşivlemek,

r) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili işleri yapmak.

9.Harita Kontrol Birimi Görevleri

MADDE 15 –

a) Harita Birimi; Harita/Planlamadan oluşur.

b) Onaylanan İmar planları doğrultusunda parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak, yapılan bu planları inceleyerek Belediye Encümenine karar alınmasını teminen Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürlük makamına iletmek,

c) Resen veya talebe bağlı olarak parsellerin tevhid ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerini incelemek ve Belediye Encümenine karar alınmasını teminen Başkanlık Makamına sunulmak üzere Müdürlük makamına iletmek,

d) Hali hazır haritaları yapmak, yaptırmak ve halihazır haritaların kontrol ve onaylarının yapılması,

e) Ruhsat aşamasındaki Yapı Aplikasyon Projesi evraklarının mevzuatına uygun kontrollerini yapmak ve onaylamak,

f) İşlemi biterek kesinleşen parselasyon planlarının ve hâlihazır haritaların Harita biriminde usulüne uygun saklanmasını sağlamak,

g) Yapı Kullanma İzni aşamasında cins değişikliğine esas röperli kroki, vaziyet planı ve bağımsız bölüm planının ruhsat eki projeye uygunluğunu kontrol edip, onaylamak,

h) İfraz, tevhid, yola terk ve parselasyon planlarının tapuda tescil edilmesini müteakip imar planına işlenmesi ve gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak.

i) Resen yapılan parselasyon planları ile ifraz ve tevhit işlemlerinin aplikasyonunun yapılmasını sağlama, teknik kontrollerin yapılması için hazırlanan ve onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla kadastro müdürlüğüne iletmek,

j) Tescil işlemi biten, yeni oluşan ya da değişen ada parsel numaralarını İmar Durumu ve Planlama Birimine gerekli düzeltmelerin yapılması için bildirmek.

k) Vatandaşın talebi üzerine kat irtifakı kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapmak,

l) Müdür tarafından EBYS üzerinden havale edilen evrakları cevaplamak, içeriğinin gerektirdiği işlerin yapmak, gelen ve giden evrakları arşivlemek,

m) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili işleri yapmak.

10.Kamulaştırma ve Numarataj Birimi Görevleri

MADDE 16 –

a) Kurum dışı paydaşlardan (vatandaş, kurumlar vb.) veya Fen İşleri Müdürlüğü’nden yatırım projelerine yer temin edilmesi veya imar planlarına uygunluk sağlamak amacıyla gelen kamulaştırma taleplerinin 5 yıllık imar programına alınmasına yönelik Meclis’e önerge hazırlamak,

b) Meclis onayı alınan kamulaştırmaya konu taşınmazlarla ilgili, tapu müdürlüğü kaydı alınarak üzerinde şerh vb kamulaştırmayı engel teşkil eden şerhleri araştırmak, nüfus müdürlüğünden yazıyla, parsel sahibinin ölü veya sağ olup olmadığına öğrenip, iletişim (adres ve telefon) bilgilerini temin etmek,

c) Kamulaştırmanın ve kıymet takdirinin yapılması ile ilgili Encümen onayını almak, Encümenin Kıymet Takdirinin yapılması kararından sonra 1 yıllık Kıymet Takdir komisyonunun kurulmasıyla ilgili Başkanlık oluru almak ve piyasa araştırması yaparak Kıymet Takdir Komisyonuna rapor hazırlamak,

d) Kamulaştırma tarafı olan kişi /kuruluş temsilcisiyle Encümen’de uzlaşma görüşmelerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili ön hazırlık yapmak, Encümen kararına bağlı kıymet takdiri doğrultusunda kamulaştırma kapsamındaki parsel maliklerini belediyeye tebligat yoluyla davet etmek,

e) Yenişehir Belediyesi ile malik arasında Satın Alma Tutanağı (Tescil belgesi) düzenlenmesini sağlamak (tescil belgesi parsel malikleri ve satın alma komisyon başkanı ve üyeleri ile imzalanır). Daha sonra kamulaştırma folyesi, encümen kararları, satın alma tutanağı üst yazı ile kontrol için Kadastro birimine ve Tapu Md. Tapu kütüğüne taşınmaz Yenişehir Belediyesi adına tescil işlemlerini gerçekleştirmek. Tescil yapılan taşınmazın uzlaşılan bedel üzerinden ödemesinin yapılması için Başkanlık oluru alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletmek. Ödemenin gerçekleştiğini teyit etmek, maliki bilgilendirmek ve emlak servisine başvurarak, bu taşınmazın vergi yükümlüğü yaratmayacak sicilinden düşülmesi konusunda bilgilendirmek. Eğer taşınmaz ile ilgili kısmi kamulaştırma yapılmış ise, ödemenin gerçekleşmesinden sonra maliki, taşınmaza ait kısmi tapusunu alması için davet etmek. Tapusunu vermek ve emlak beyanını vermesi için Emlak Birimine yönlendirmek. Kamulaştırılan Belediye taşınmazının Belediye envanterine kaydını yapmak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü / Emlak Birimini bilgilendirir. Uzlaşma sağlanamayan kamulaştırmalarda, 10.maddeye göre Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılması ile ilgili Hukuk işlerine gerekli belgeler verilerek dava açılmasını talep etmek.

f) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan bina ,arsa ,arazi ,vb.. taşınmazlara cadde , sokak ve numara atamalarını yapmak,

g) İlçemizde ikamet eden ve ikamet etmek isteyen vatandaşlarımızın adres tespitlerinin yapmak,

h) Yapı ruhsat ve yapı kullanım izin belgeleri adres tespiti ve UAVT (adres kayıt sistemi) işlemek,

i) Belediyemizin Emlak Birimi ile ortaklaşa yürütülen beyan aşamasında ada-parsel bazında adres tespitlerini yapmak,

j) Müdür tarafından EBYS üzerinden havale edilen evrakları cevaplamak, içeriğinin gerektirdiği işlerin yapmak, gelen ve giden evrakları arşivlemek,

k) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili işleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Alınması

MADDE 17- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar zimmet defterine kayıtlı ve imza karşılığı alınır.

Görevin Planlanması

MADDE 18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 19- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği

MADDE 20- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar EBYS vasıtasıyla müdür tarafından ilgili alt birim personeline iletilir.

b) Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

c) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 21- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 22- Zimmet Defterine imza karşılığı alınan evraklar Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele EBYS üzerinden dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili klasörlere sayılarına göre işlenir, dış yazışma evrakları Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 23- Birimlerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde sak­lanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından birim görevlisi sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim ve Disiplin Hükümleri

MADDE 24- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 25- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

Yürürlülük

MADDE 26- Bu yönetmelik Belediye Meclisinde kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Bursa Yenişehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinkabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.