FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İsmail İLHAN
İsmail İLHAN  Fen İşleri Müdürü
ismail.ilhan@bursa-yenisehir.bel.tr

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Bağlılık

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalış­ma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Belediye: Yenişehir Belediyesini,

 2. Başkanlık: Yenişehir Belediye Başkanlığını,

 3. Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü’nü,

 4. Personel: Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli tüm personeli ifade eder.

Bağlılık

MADDE 6- Fen İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7 – Aşağıda belirtilen görevler, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür;

 1. İlçe genelinde Belediye sorumluluğunda bulunan bütün yol ve tretuvar ihtiyaç ve onarım sorunları düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanteri çıkarmak.

 2. Altyapısı ve yapılaşması tamamlanmış bölgelerdeki imar yollarının sıcak karışım asfalt, sathi kaplama asfalt, beton parke taşı ile kaplama yapmak, bordür çekmek, tretuvar, bisiklet ve yürüyüş yollarını yapmak.

 3. Bakım ve onarım için yıllık program hazırlayarak yol kaplama, tretuar, bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve bina bakım ve onarım işlemlerini ve ihalelerinin takibini yapmak.

 4. Vatandaşlardan gelen öneri, şikâyet ve taleplerin yasal süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırmak.

 5. İlçe afet planının uygulanması sırasında verilecek görevleri kapsamında kar, deprem ve sel baskınlarında ilgili büroya personel, araç, gereç desteği vermek.

 6. İhale dosyalarının keşif ve şartnamelerini ve ilgili ihale evraklarını hazırlamak, ara ve kesin hak edişleri tetkik etmek, iş mahallinde gerekli kontrollük hizmetlerini yapmak, tespit edilen eksiklerin giderilmesini ve yapılan hataların düzeltilmesini sağlayarak hak edişleri imzalamak. Geçici ve kesin kabullerini yapmak.

 7. Tüm araç ve iş makinelerinin faal kalması için gerekli tedbir ve önlemleri almak, periyodik bakımlarını takip etmek.

 8. Mevcut yolların genişletilmesi, düzenlenmesi, alt temel ve temel tabakasının teşkilini yapmak. (malzeme nakli, serilmesi, sıkıştırılması)

 9. Kaplama yapılacak mevcut yolun tesviye etmek, temizlemek ve hazır hale getirmek.

 10. Planlarda mevcut, yola terkleri yapılmış Belediyeye ait yolları açmak.

 11. Toprak ve çamurlu yolları temizlemek, tesviyesini yaparak kullanılır hale getirmek.

 12. Belediyemiz bünyesindeki Müdürlüklere gerektiğinde işgücü ve makine gücü temini, diğer Belediye mücavir alanı sınırları içerisinde gerektiğinde iş gücü ve makine gücü takviyesi sağlamak.

 13. Asfalt ve Parke taşı miktarlarını ölçmek ve kayıt altına almak.

 14. İhaleler için; elektrik tesisatı, aydınlatma yapım, bakım, onarım keşiflerini yapmak.

 15. Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm park, havuz orta refüj ve buna benzer yerlerdeki aydınlatma ve enerji ile ilgili tüm teknik işleri tamir bakım, onarım, yenileme işlerini yapmak ve ilgili müdürlüklere destek vermek.

 16. İlçe içinde mahalle ve sokaklarda bulunan terk edilmiş yıkılma tehlikesi arz eden tehlikeli yapıların yıkım kararı alınana kadar ya da gerekli restorasyon bakım onarım işlemi yapılana kadar tüm canlılara ve çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 17. İlçe içinde mahalle ve sokaklarda yıkım kararı çıkmış bulunan terk edilmiş, çöp haline gelmiş bina ve yapıların yıkımını usulüne uygun şekilde uygun personel araç ve iş makinesi ile yapmak.

 18. İlçe sınırları içerisindeki her türlü bina, malzeme, tesis, yol, bordur, boya, yapım, yenileme, işlemleri ile her türlü tabela, imalat, sökme, takma işlemlerini yapmak.

 19. Şantiyelere her türlü giriş ve çıkışların takibi ile fenni kurallara uygunluk kontrollerini yapmak.

 20. Her türlü temizlik, bakım, onarım, yol açma, asfaltlama, asfalt yama, tretuvar ve bordür işleri, moloz kaldırma, her türlü doğal afet, kar, deprem ve sel baskınlarında gerekli görevleri yerine getirme işlerinde kendi sorumluluk alanına uygun olarak her bölgeye yerinden hizmet vermek.

 21. Her türlü Araç gereç ve malzemelerin uygun yerlerde depolanmak, muhafaza etmek, arıza periyodik bakım ve kalibrasyonlarını takip ve koordine etmek, araç gereçlerin her an göreve hazır şekilde faal kalmasını sağlamak.

 22. Her türlü metal işine ait üretim, tadilat, tamirat, kaynak ve kesim işleri yapmak, periyodik bakım gerektirecek işlerin bakımını yapmak.

 23. Gelen giden evrak kayıtlarını ve evrakları dosyalamak, arşivlemek, personel izin, rapor, vb. özlük haklarının takip ve koordinasyonunu, birim içi ve dışı tüm yazışmaları yürütmek.

 24. Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini takip etmek ve Müdürlüğün gündemine alınması gereken evrakların hazırlanmasını sağlamak.

 25. Aylık ve yıllık performans raporlarını hazırlayarak müdürlüğe sunmak.

Müdürlük Yetkisi

MADDE 8- Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 9- Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen gö­revler ile ilgili kanunlarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10- Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülme­sini sağlamak,

 2. Müdürlük kadro, demirbaş ve hizmet yönünden gerekli malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek ve temini için ilgili birimlerle işbirliği sağlamak.

 3. Müdürlük personelinin disiplini ve birimler arasında işbirliğini sağlamak, çalışmaları izlemek ve denetlemek.

 4. Müdürlüğün görev alanlarını ilgilendiren konularda hizmet içi eğitim kursları açmak, açtırmak ve açılan kurslara katılımı sağlamak, gerektiğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,

 5. İlgili mevzuatın Belediyelerin sorumluluğuna bıraktığı ve Müdürlüğü ilgilendiren diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

 6. Müdürlük personelinin görev alanları ile ilgili teknik ve bilimsel, seminer, konferans v.b. öğretici faaliyetler düzenlemek ve gerektiğinde bu konularda öğreticilik yapmak.

 7. Müdürlüğü çalışma alanlarında yaptığı görevler ve buna bağlı konularda ilgili üst makamlara bilgi vermek, diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği kurmak ve yürütmek.

 8. Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

 9. Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

 10. Personelinin mesai, hak ediş vb. işlemlerinin takibini sağlamak,

 11. İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 12. Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

 13. Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşü hazırlamak,

 14. Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlamak,

 15. Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı Kanunda belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

 16. İhale yetkilisi olarak, ilgili kanunda belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 17. Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek,

 18. Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Alınması

MADDE 11- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

MADDE 12 Fen İşleri Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 13- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği

MADDE 14- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

 1. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

 2. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

 3. Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

 4. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 15- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 16- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 17- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde sak­lanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim

Denetim Disiplin Hükümleri

MADDE 18- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 19- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlülükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 20- Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

B.Yenişehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.